/ Vijos /

用户

个人简介

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <windows.h>
#include <ctime>
#include <fstream>
#include <conio.h>
struct jijia
{
char name[100];
char jinenming[100];
char zhongjijinenming[100];
int HP;
int daji;
int sheji;
int fangyu;
int jinen;
int zhongjijinen;
}jj1={"原型机","火箭筒","巨炮连射",30000,10000,10000,10000,11000,13000},
jj2={"草莓甜心","重针","大型针筒",36000,11000,12000,12000,13000,15000},
jj3={"阿基利斯","突袭","光能匕首",30000,13000,14000,11000,15000,16000},
jj4={"高速行星","强弩之末","陨星炮",30000,14000,15000,10000,16000,17000},
jj55={"怒海公爵","怒潮","随波落斩",34000,13000,17000,12000,18000,19000},
jj66={"大白鲨","撕裂","湮灭咬合",34000,17000,12000,13000,18000,19000},
jj77={"魔蜂连音","火箭筒","巨炮连射",38000,15000,17000,14000,18000,19000},
jj888={"奇美拉","兽骨炮","毁天灭地碎岩劈!!!",35000,18000,18000,14000,19000,21000},
jj999={"武装剑灵","奇门遁甲","万剑归宗!!!",35000,19000,16000,15000,20000,21000},
jj101010={"创世神","灰飞烟灭","---寂静---",40000,20000,20000,20000,22000,25000},
jj00={"\0","\0","\0",0,0,0,0,0,0},
jj0={"\0","\0","\0",0,0,0,0,0,0};
/*输出原型机的数据:
jj0=jj1;
printf("%s,%s,%s,%d,%d,%d,%d,%d,%d,",jj0.name,
jj0.jinenming,
jj0.zhongjijinenming,
jj0.HP,
jj0.daji,
jj0.sheji,
jj0.fangyu,
jj0.jinen,
jj0.zhongjijinen);*/

struct kapai
{
char name[100];
int jiaHP;
int jiadaji;
int jiasheji;
int jiafangyu;
}
kp1={"进化卡:HP++",5000,0,0,0},
kp2={"进化卡:打击++",0,5000,0,0},
kp3={"进化卡:射击++",0,0,5000,0},
kp4={"进化卡:防御++",5000,0,0,0},
kp5={"进化卡:全面++",2000,1000,1000,1000},
kp0={"\0",0,0,0,0},
kp00={"\0",0,0,0,0};

struct chaoneng
{
char name[100];
int jilv;
}cn1={"超能卡:麻痹电网",3},
cn2={"超能卡:爆炸燃烧",5},
cn3={"超能卡:全能恢复",2},
cn4={"超能卡:破釜沉舟",1},
cn5={"超能卡:腐能虫雾",6},
cn0={"\0",0},
cn00={"\0",0};

struct dijijia1
{
char name[100];
char jinenming[100];
char zhongjijinenming[100];
int HP;
int daji;
int sheji;
int fangyu;
int jinen;
int zhongjijinen;
}dijj1={"原型机","火箭筒","巨炮连射",30000,10000,10000,10000,11000,13000},
dijj2={"草莓甜心","重针","大型针筒",36000,11000,12000,12000,13000,15000},
dijj3={"阿基利斯","突袭","光能匕首",30000,13000,14000,11000,15000,16000},
dijj4={"高速行星","强弩之末","陨星炮",30000,14000,15000,10000,16000,17000},
dijj0={"\0","\0","\0",0,0,0,0,0,0};

struct dijijia2
{
char name[100];
char jinenming[100];
char zhongjijinenming[100];
int HP;
int daji;
int sheji;
int fangyu;
int jinen;
int zhongjijinen;
}dijj55={"怒海公爵","怒潮","随波落斩",34000,13000,17000,12000,18000,19000},
dijj66={"大白鲨","撕裂","湮灭咬合",34000,17000,12000,13000,18000,19000},
dijj77={"魔蜂连音","火箭筒","巨炮连射",38000,15000,17000,14000,18000,19000},
dijj00={"\0","\0","\0",0,0,0,0,0,0};

struct dijijia3
{
char name[100];
char jinenming[100];
char zhongjijinenming[100];
int HP;
int daji;
int sheji;
int fangyu;
int jinen;
int zhongjijinen;
}dijj888={"奇美拉","兽骨炮","毁天灭地碎岩劈!!!",35000,18000,18000,14000,19000,21000},
dijj999={"武装剑灵","奇门遁甲","万剑归宗!!!",35000,19000,16000,15000,20000,21000},
dijj101010={"创世神","灰飞烟灭","---寂静---",40000,20000,20000,20000,22000,25000},
dijj000={"\0","\0","\0",0,0,0,0,0,0};

using namespace std;
void manjiang(char *p);
void manjiang2(char *p,int t);
void cundang(int sjj1,int sjj2,int sjj3,int sjj4,int sjj55,int sjj66,int sjj77,int sjj888,int sjj999,int sjj101010,int skp1,int skp2,int skp3,int skp4,int skp5,int scn1,int scn2,int scn3,int scn4,int scn5)
{
freopen("储存.txt", "w",stdout);
cout<<sjj1<<" "<<sjj2<<" "<<sjj3<<" "<<sjj4<<" "<<sjj55<<" "<<sjj66<<" "<<sjj77<<" "<<sjj888<<" "<<sjj999<<" "<<sjj101010<<" "<<skp1<<" "<<skp2<<" "<<skp3<<" "<<skp4<<" "<<skp5<<" "<<scn1<<" "<<scn2<<" "<<scn3<<" "<<scn4<<" "<<scn5<<" ";
}
void cundang2(int bisaics)
{
freopen("储存2.txt", "w",stdout);
cout<<bisaics;
}

int main()
{
system("color F0");
srand(time(NULL));
SetConsoleTitle("机甲英雄");
int x;
int sjj1=1,sjj2=0,sjj3=0,sjj4=0,sjj55=0,sjj66=0,sjj77=0,sjj888=0,sjj999=0,sjj101010=0;
int skp1=0,skp2=0,skp3=0,skp4=0,skp5=0;
int scn1=0,scn2=0,scn3=0,scn4=0,scn5=0;
int s1jj1,s1jj2,s1jj3,s1jj4,s1jj55,s1jj66,s1jj77,s1jj888,s1jj999,s1jj101010;
int s1kp1,s1kp2,s1kp3,s1kp4,s1kp5;
int s1cn1,s1cn2,s1cn3,s1cn4,s1cn5;
int bisaics=0;
int bisaics1;
while(1)
{
freopen("储存.txt", "r",stdin);
cin>>s1jj1>>s1jj2>>s1jj3>>s1jj4>>s1jj55>>s1jj66>>s1jj77>>s1jj888>>s1jj999>>s1jj101010>>s1kp1>>s1kp2>>s1kp3>>s1kp4>>s1kp5>>s1cn1>>s1cn2>>s1cn3>>s1cn4>>s1cn5;
//cout<<s1jj1<<" "<<s1jj2<<" "<<s1jj3<<" "<<s1jj4<<" "<<s1jj55<<" "<<s1jj66<<" "<<s1jj77<<" "<<s1jj888<<" "<<s1jj999<<" "<<s1jj101010<<" "<<s1kp1<<" "<<s1kp2<<" "<<s1kp3<<" "<<s1kp4<<" "<<s1kp5<<" "<<s1cn1<<" "<<s1cn2<<" "<<s1cn3<<" "<<s1cn4<<" "<<s1cn5<<" ";
sjj1=s1jj1,sjj2=s1jj2,sjj3=s1jj3,sjj4=s1jj4,sjj55=s1jj55,sjj66=s1jj66,sjj77=s1jj77,sjj888=s1jj888,sjj999=s1jj999,sjj101010=s1jj101010,skp1=s1kp1,skp2=s1kp2,skp3=s1kp3,skp4=s1kp4,skp5=s1kp5,scn1=s1cn1,scn2=s1cn2,scn3=s1cn3,scn4=s1cn4,scn5=s1cn5;
//freopen("CON", "r", stdin);
break;
}
while(1)
{
freopen("储存2.txt", "r",stdin);
cin>>bisaics1;
bisaics=bisaics1;
break;
}
freopen("CON", "r", stdin);
//printf();
manjiang("游戏名:机甲英雄 编者:老鶀\n");
manjiang("是否跳过剧情(Y是)\n");
char pd;
int pdtc=0;
pd=getch();
if(pd=='y'||pd=='Y')
{
manjiang("开始游戏\n");
}
else
{
manjiang("公元纪年6027,人类发明出了武装感应机器人\n");
manjiang("你,训练师\n");
manjiang("最终的目标就是:\n");
manjiang("拿到机器人锦标赛的冠军\n");
manjiang("比赛\n");
manjiang2("一触即发\n",500);
manjiang("开始游戏\n");
}
int pd2,pd4,pd5,pdbs=1001;
char pd3;

//VS
int topHP;int dftopHP;int nl;int dfnl;
int pdgj;//打:0,射:1,技能:2,终极技:3
int pdfy;//防打:0,防射:1
int dfpdgj;//打:0,射:1,技能:2,终极技:3
int dfpdfy;//防打:0,防射:1
int pdtj;

int pdcn=999;

string shupai;int sppd=0;//判定
bisaics=bisaics;
cin.sync(); //清除缓冲区
cin.clear(); //清除错误状态
while(1)
{
puts("===============================================================================");
printf("要做什么?\n\n\n 1:比赛 2:仓库 3:免费领卡 4:说明书 0:退出游戏\n\n\n");
puts("===============================================================================");
cin>>pd2;

//比赛
if(pd2==1)
{
while(1)
{
if(pdbs==999||pdbs==1000)
break;
while(1)
{
system("cls");
cout<<"打出你想出战的机甲:\n";
cin.sync(); //清除缓冲区
cin.clear(); //清除错误状态
cin>>shupai;
if(shupai=="原型机")
{
if(sjj1>=1)
{
manjiang("装备成功");
jj0=jj1;
sppd=1;
break;
}
else
{
manjiang("您没有此机甲");
sppd=2;
}

}
if(shupai=="草莓甜心")
{
if(sjj2>=1)
{
manjiang("装备成功");
jj0=jj2;
sppd=1;
break;
}
else
{
manjiang("您没有此机甲");
sppd=2;
}

}
if(shupai=="阿基利斯")
{
if(sjj3>=1)
{
manjiang("装备成功");
jj0=jj3;
sppd=1;
break;
}
else
{
manjiang("您没有此机甲");
sppd=2;
}

}
if(shupai=="高速行星")
{
if(sjj4>=1)
{
manjiang("装备成功");
jj0=jj4;
sppd=1;
break;
}
else
{
manjiang("您没有此机甲");
sppd=2;
}

}

if(shupai=="怒海公爵")
{
if(sjj55>=1)
{
manjiang("装备成功");
jj0=jj55;
sppd=1;
break;
}
else
{
manjiang("您没有此机甲");
sppd=2;
}

}
if(shupai=="大白鲨")
{
if(sjj66>=1)
{
manjiang("装备成功");
jj0=jj66;
sppd=1;
break;
}
else
{
manjiang("您没有此机甲");
sppd=2;
}

}

if(shupai=="魔蜂连音")
{
if(sjj77>=1)
{
manjiang("装备成功");
jj0=jj77;
sppd=1;
break;
}
else
{
manjiang("您没有此机甲");
sppd=2;
}

}

if(shupai=="奇美拉")
{
if(sjj888>=1)
{
manjiang("装备成功");
jj0=jj888;
sppd=1;
break;
}
else
{
manjiang("您没有此机甲");
sppd=2;
}

}

if(shupai=="武装剑灵")
{
if(sjj999>=1)
{
manjiang("装备成功");
jj0=jj999;
sppd=1;
break;
}
else
{
manjiang("您没有此机甲");
sppd=2;
}

}

if(shupai=="创世神")
{
if(sjj101010>=1)
{
manjiang("装备成功");
jj0=jj101010;
sppd=1;
break;
}
else
{
manjiang("您没有此机甲");
sppd=2;
}

}

if(sppd==0)
{
manjiang("未找到相关机甲,建议您去“仓库”看看\n");
sppd=0;
break;
}
if(sppd==1)
break;
sppd=0;
}
if(sppd==0)
break;
sppd=0;
while(1)
{
system("cls");
cout<<"打出你想使用的进化卡(前面的【进化卡:】不用打)(可以填“无”):\n";
cin.sync(); //清除缓冲区
cin.clear(); //清除错误状态
cin>>shupai;
if(shupai=="HP++")
{
if(skp1>=1)
{
manjiang("装备成功");
kp0=kp1;
jj0.HP=jj0.HP+kp0.jiaHP;
jj0.daji=jj0.daji+kp0.jiadaji;
jj0.sheji=jj0.sheji+kp0.jiasheji;
jj0.fangyu=jj0.fangyu+kp0.jiafangyu;
sppd=1;
break;
}
else
{
manjiang("您没有此卡片");
sppd=2;
}

}
if(shupai=="打击++")
{
if(skp2>=1)
{
manjiang("装备成功");
kp0=kp2;
jj0.HP=jj0.HP+kp0.jiaHP;
jj0.daji=jj0.daji+kp0.jiadaji;
jj0.sheji=jj0.sheji+kp0.jiasheji;
jj0.fangyu=jj0.fangyu+kp0.jiafangyu;
sppd=1;
break;
}
else
{
manjiang("您没有此卡片");
sppd=2;
}

}
if(shupai=="射击++")
{
if(skp3>=1)
{
manjiang("装备成功");
kp0=kp3;
jj0.HP=jj0.HP+kp0.jiaHP;
jj0.daji=jj0.daji+kp0.jiadaji;
jj0.sheji=jj0.sheji+kp0.jiasheji;
jj0.fangyu=jj0.fangyu+kp0.jiafangyu;
sppd=1;
break;
}
else
{
manjiang("您没有此卡片");
sppd=2;
}

}
if(shupai=="防御++")
{
if(skp4>=1)
{
manjiang("装备成功");
kp0=kp4;
jj0.HP=jj0.HP+kp0.jiaHP;
jj0.daji=jj0.daji+kp0.jiadaji;
jj0.sheji=jj0.sheji+kp0.jiasheji;
jj0.fangyu=jj0.fangyu+kp0.jiafangyu;
sppd=1;
break;
}
else
{
manjiang("您没有此卡片");
sppd=2;
}

}
if(shupai=="全面++")
{
if(skp5>=1)
{
manjiang("装备成功");
kp0=kp5;
jj0.HP=jj0.HP+kp0.jiaHP;
jj0.daji=jj0.daji+kp0.jiadaji;
jj0.sheji=jj0.sheji+kp0.jiasheji;
jj0.fangyu=jj0.fangyu+kp0.jiafangyu;
sppd=1;
break;
}
else
{
manjiang("您没有此卡片");
sppd=2;
}

}
if(shupai=="无")
{
manjiang("装备成功");
kp0=kp00;
sppd=1;
break;
}
if(sppd==0)
{
manjiang("未找到相关卡片,建议您去“仓库”看看\n");
sppd=0;
break;
}
if(sppd==1)
break;
sppd=0;
}
if(sppd==0)
break;
sppd=0;
while(1)
{
system("cls");
cout<<"打出你想使用的超能卡(前面的【超能卡:】不用打)(可以填“无”):\n";
cin.sync(); //清除缓冲区
cin.clear(); //清除错误状态
cin>>shupai;
if(shupai=="麻痹电网")
{
if(scn1>=1)
{
manjiang("装备成功");
cn0=cn1;
sppd=1;
pdcn=1;
break;
}
else
{
manjiang("您没有此卡片");
sppd=2;
}

}

if(shupai=="爆炸燃烧")
{
if(scn2>=1)
{
manjiang("装备成功");
cn0=cn2;
sppd=1;
pdcn=2;
break;
}
else
{
manjiang("您没有此卡片");
sppd=2;
}

}
if(shupai=="全能恢复")
{
if(scn3>=1)
{
manjiang("装备成功");
cn0=cn3;
sppd=1;
pdcn=3;
break;
}
else
{
manjiang("您没有此卡片");
sppd=2;
}

}
if(shupai=="破釜沉舟")
{
if(scn4>=1)
{
manjiang("装备成功");
cn0=cn4;
sppd=1;
pdcn=4;
break;
}
else
{
manjiang("您没有此卡片");
sppd=2;
}

}
if(shupai=="腐能虫雾")
{
if(scn5>=1)
{
manjiang("装备成功");
cn0=cn5;
sppd=1;
pdcn=5;
break;
}
else
{
manjiang("您没有此卡片");
sppd=2;
}

}
if(shupai=="无")
{
manjiang("装备成功");
cn0=cn00;
sppd=1;
break;
}
if(sppd==0)
{
manjiang("未找到相关卡片,建议您去“仓库”看看\n");
sppd=0;
break;
}
if(sppd==1)
break;
sppd=0;
}

//比赛
//第一关

//打:0,射:1,技能:2,终极技:3
//防打:0,防射:1
//打:0,射:1,技能:2,终极技:3
//防打:0,防射:1

topHP=jj0.HP;
nl=0;dfnl=0;
while(1)
{
pdbs=1001;
system("cls");
manjiang("比赛开始!\n\n");
manjiang("第一关\n\n");
x=rand()%4;
if(x==0)
{
dijj0=dijj1;
}
if(x==1)
{
dijj0=dijj2;
}
if(x==2)
{
dijj0=dijj3;
}
if(x==3)
{
dijj0=dijj4;
}
dftopHP=dijj0.HP;
manjiang("你遇到了");
printf("%s\n",dijj0.name);
while(1)
{
while(1)
{
puts("===============================================================================");
printf("你的状态:\n");
printf("血量:%d/%d\n",jj0.HP,topHP);
cout<<"能量:"<<nl<<"/"<<"100\n";
printf("防御:%d\n",jj0.fangyu);
printf("打击攻击:%d ",jj0.daji);printf("射击攻击:%d\n",jj0.sheji);
puts("===============================================================================");
printf("要用那种攻击?\n\n\n 1:打击 2:射击 3:技能 4:终极技 0:退出比赛\n\n\n");
puts("===============================================================================");
cin>>pdbs;
if(pdbs==0)
{
pdbs=999;
break;
}
if(pdbs==1)
{
pdgj=0;
pdtj=1;
}
if(pdbs==2)
{
pdgj=1;
pdtj=1;
}
if(pdbs==3)
{
if(nl>=80)
{
pdgj=2;
printf("\n%s",jj0.name);
manjiang("使用了技能:");
printf("%s\n\n",jj0.jinenming);
nl=nl-80;
pdtj=1;
}
else
{
manjiang("您没有足够多的能量\n");
pdtj=0;
}
}
if(pdbs==4)
{
if(nl>=100)
{
pdgj=3;
printf("\n%s",jj0.name);
manjiang("使用了终极技:");
printf("%s\n\n",jj0.zhongjijinenming);
nl=nl-100;
pdtj=1;
}
else
{
manjiang("您没有足够多的能量\n");
pdtj=0;
}
}
if(pdbs!=0&&pdbs!=1&&pdbs!=2&&pdbs!=3&&pdbs!=4)
{
manjiang("输入错误,请重输\n");
pdtj=0;
}
if(pdtj==1)
{
break;
}
}

if(pdcn==5)
{
x=rand()%6;
if(x==2)
{
manjiang2("成功触发“腐能虫雾”\n",50);
jj0.HP=jj0.HP+1500;
dijj0.HP=dijj0.HP-1500;
}
}

if(pdbs==999)
break;

pdtj=100;

x=rand()%5;
if(pdcn==2)
{
if(x==1)
{
manjiang2("成功触发“爆炸燃烧”\n",50);
jj0.daji=jj0.daji+1000;
jj0.sheji=jj0.sheji+1000;
}
}
while(1)//我方攻击
{
x=rand()%2;
if(x==0)
dfpdfy=0;//防打
if(x==1)
dfpdfy=1;
if(pdbs==3)
{
if(dijj0.fangyu/2<jj0.jinen)
dijj0.HP=dijj0.HP-(jj0.jinen-(dijj0.fangyu/2)) ;
break;
}
if(pdbs==4)
{
if(dijj0.fangyu/2<jj0.zhongjijinen)
dijj0.HP=dijj0.HP-(jj0.zhongjijinen-(dijj0.fangyu/2)) ;
break;
}
if(pdgj==0)
{
if(dfpdfy==0)
{
manjiang("敌方使用了防打,我方打击失败\n");
if(dijj0.fangyu<jj0.daji)
dijj0.HP=dijj0.HP-(jj0.daji-dijj0.fangyu) ;
nl=nl+10;
}
if(dfpdfy==1)
{
manjiang("敌方使用了防射,我方打击成功\n");
if(pdcn==1)
{
x=rand()%3;
if(x==1)
{
manjiang2("成功触发“麻痹电网”\n",50);
jj0.fangyu=jj0.fangyu+500;
}
}
dijj0.HP=dijj0.HP-jj0.daji;
nl=nl+20;
}
}
if(pdgj==1)
{
if(dfpdfy==0)
{
manjiang("敌方使用了防打,我方射击成功\n");
if(pdcn==1)
{
x=rand()%3;
if(x==1)
{
manjiang2("成功触发“麻痹电网”\n",50);
jj0.fangyu=jj0.fangyu+500;
}
}
dijj0.HP=dijj0.HP-jj0.sheji;
nl=nl+20;
}
if(dfpdfy==1)
{
manjiang("敌方使用了防射,我方射击失败\n");
if(dijj0.fangyu<jj0.sheji)
dijj0.HP=dijj0.HP-(jj0.sheji-dijj0.fangyu) ;
nl=nl+10;
}
}
break;
}
if(dijj0.HP<0||dijj0.HP==0)
{
manjiang2("胜利\n",500);
manjiang("比赛次数加1\n");
bisaics=bisaics+1;
pdbs=9999;
break;
}

puts("===============================================================================");
printf("敌方的状态:\n");
printf("血量:%d/%d\n",dijj0.HP,dftopHP);
cout<<"能量:"<<dfnl<<"/"<<"100\n";
printf("防御:%d\n",dijj0.fangyu);
printf("打击攻击:%d ",dijj0.daji);printf("射击攻击:%d\n",dijj0.sheji);
puts("===============================================================================");
// printf("要用那种攻击?\n\n\n 1:打击 2:射击 3:技能 4:终极技 0:退出比赛\n\n\n");
// puts("===============================================================================");

while(1)
{
puts("===============================================================================");
printf("你的状态:\n");
printf("血量:%d/%d\n",jj0.HP,topHP);
cout<<"能量:"<<nl<<"/"<<"100\n";
printf("防御:%d\n",jj0.fangyu);
printf("打击攻击:%d ",jj0.daji);printf("射击攻击:%d\n",jj0.sheji);
puts("===============================================================================");
printf("要用那种防御?\n\n\n 1:防打 2:防射 0:退出比赛\n\n\n");
puts("===============================================================================");
cin>>pdbs;
if(pdbs==0)
{
pdbs=999;
break;
}
if(pdbs==1)
{
pdfy=0;
pdtj=1;
}
if(pdbs==2)
{
pdfy=1;
pdtj=1;
}
if(pdbs!=0&&pdbs!=1&&pdbs!=2&&pdbs!=3&&pdbs!=4)
{
manjiang("输入错误,请重输\n");
pdtj=0;
}
if(pdtj==1)
{
break;
}
}
if(pdbs==999)
break;

pdbs=222;
while(1)
{
if(dfnl>=80&&dfnl<100)
pdbs==rand()%3;
if(pdbs==1)
{
if(nl>=80)
{
pdgj=2;
printf("\n%s",dijj0.name);
manjiang("使用了技能:");
printf("%s\n\n",dijj0.jinenming);
dfnl=dfnl-80;
pdtj=1;
pdbs=3;
break;
}
}
if(pdbs==0||pdbs==2)

{
if(nl>=100)
{
pdgj=3;
printf("\n%s",dijj0.name);
manjiang("使用了终极技:");
printf("%s\n\n",dijj0.zhongjijinenming);
dfnl=dfnl-100;
pdtj=1;
pdbs=4;
break;
}
}
if(dfnl>=100)
{
pdgj=3;
printf("\n%s",dijj0.name);
manjiang("使用了终极技:");
printf("%s\n\n",dijj0.zhongjijinenming);
dfnl-100;
pdtj=1;
pdbs=4;
break;
}
/*pdbs==rand()%4;
if(pdbs==0)
{
pdgj=0;
pdtj=1;
}
if(pdbs==1)
{
pdgj=0;
pdtj=1;
}*/
break;
}

while(1)//敌方攻击
{
x=rand()%2;
if(x==0)
dfpdgj=0;//打
if(x==1)
dfpdgj=1;
if(pdbs==3)
{
if(jj0.fangyu/2<dijj0.jinen)
jj0.HP=jj0.HP-(dijj0.jinen-(jj0.fangyu/2)) ;
break;
}
if(pdbs==4)
{
if(jj0.fangyu/2<dijj0.zhongjijinen)
jj0.HP=jj0.HP-(dijj0.zhongjijinen-(jj0.fangyu/2)) ;
break;
}

if(dfpdgj==0)
{
if(pdfy==0)
{
manjiang("我方使用了防打,敌方打击失败\n");
if(jj0.fangyu<dijj0.daji)
jj0.HP=jj0.HP-(dijj0.daji-jj0.fangyu) ;
dfnl=dfnl+10;
}
if(pdfy==1)
{
manjiang("我方使用了防射,敌方打击成功\n");
jj0.HP=jj0.HP-dijj0.daji;
dfnl=dfnl+20;
}
}
if(dfpdgj==1)
{
if(pdfy==0)
{
manjiang("我方使用了防打,敌方射击成功\n");
jj0.HP=jj0.HP-dijj0.sheji;
dfnl=dfnl+20;
}
if(pdfy==1)
{
manjiang("我方使用了防射,敌方射击失败\n");
if(jj0.fangyu<dijj0.sheji)
jj0.HP=jj0.HP-(dijj0.sheji-jj0.fangyu) ;
dfnl=dfnl+10;
}
}
break;
}

if(jj0.HP<0||jj0.HP==0)
{
manjiang2("失败\n",500);
pdbs=999;
break;
}

if(pdcn==3)
{
x=rand()%2;
if(x==1)
{
manjiang2("成功触发“全能恢复”\n",50);
nl=100;
}
}

if(pdcn==4)
{
if(jj0.HP<=1000)
{
manjiang2("成功触发“破釜沉舟”\n",50);
jj0.daji=jj0.daji+3000;
}
}

}
if(pdbs==999||pdbs==9999||pdbs==1000)
break;
}

if(pdbs==999||pdbs==1000)
{
pdbs=1001;
break;
}

topHP=jj0.HP;
nl=0;dfnl=0;
while(1)
{
pdbs=1001;
system("cls");
manjiang("比赛开始!\n\n");
manjiang("第二关\n\n");
x=rand()%3;
if(x==0)
{
dijj00=dijj55;
}
if(x==1)
{
dijj00=dijj66;
}
if(x==2)
{
dijj00=dijj77;
}
dftopHP=dijj00.HP;
manjiang("你遇到了");
printf("%s\n",dijj00.name);
while(1)
{
while(1)
{
puts("===============================================================================");
printf("你的状态:\n");
printf("血量:%d/%d\n",jj0.HP,topHP);
cout<<"能量:"<<nl<<"/"<<"100\n";
printf("防御:%d\n",jj0.fangyu);
printf("打击攻击:%d ",jj0.daji);printf("射击攻击:%d\n",jj0.sheji);
puts("===============================================================================");
printf("要用那种攻击?\n\n\n 1:打击 2:射击 3:技能 4:终极技 0:退出比赛\n\n\n");
puts("===============================================================================");
cin>>pdbs;
if(pdbs==0)
{
pdbs=999;
break;
}
if(pdbs==1)
{
pdgj=0;
pdtj=1;
}
if(pdbs==2)
{
pdgj=1;
pdtj=1;
}
if(pdbs==3)
{
if(nl>=80)
{
pdgj=2;
printf("\n%s",jj0.name);
manjiang("使用了技能:");
printf("%s\n\n",jj0.jinenming);
nl=nl-80;
pdtj=1;
}
else
{
manjiang("您没有足够多的能量\n");
pdtj=0;
}
}
if(pdbs==4)
{
if(nl>=100)
{
pdgj=3;
printf("\n%s",jj0.name);
manjiang("使用了终极技:");
printf("%s\n\n",jj0.zhongjijinenming);
nl=nl-100;
pdtj=1;
}
else
{
manjiang("您没有足够多的能量\n");
pdtj=0;
}
}
if(pdbs!=0&&pdbs!=1&&pdbs!=2&&pdbs!=3&&pdbs!=4)
{
manjiang("输入错误,请重输\n");
pdtj=0;
}
if(pdtj==1)
{
break;
}
}

if(pdcn==5)
{
x=rand()%6;
if(x==2)
{
manjiang2("成功触发“腐能虫雾”\n",50);
jj0.HP=jj0.HP+1500;
dijj0.HP=dijj0.HP-1500;
}
}

if(pdbs==999)
break;

pdtj=100;

x=rand()%5;
if(pdcn==2)
{
if(x==1)
{
manjiang2("成功触发“爆炸燃烧”\n",50);
jj0.daji=jj0.daji+1000;
jj0.sheji=jj0.sheji+1000;
}
}
while(1)//我方攻击
{
x=rand()%2;
if(x==0)
dfpdfy=0;//防打
if(x==1)
dfpdfy=1;
if(pdbs==3)
{
if(dijj00.fangyu/2<jj0.jinen)
dijj00.HP=dijj00.HP-(jj0.jinen-(dijj00.fangyu/2)) ;
break;
}
if(pdbs==4)
{
if(dijj00.fangyu/2<jj0.zhongjijinen)
dijj00.HP=dijj00.HP-(jj0.zhongjijinen-(dijj00.fangyu/2)) ;
break;
}
if(pdgj==0)
{
if(dfpdfy==0)
{
manjiang("敌方使用了防打,我方打击失败\n");
if(dijj00.fangyu<jj0.daji)
dijj00.HP=dijj00.HP-(jj0.daji-dijj00.fangyu) ;
nl=nl+10;
}
if(dfpdfy==1)
{
manjiang("敌方使用了防射,我方打击成功\n");
if(pdcn==1)
{
x=rand()%3;
if(x==1)
{
manjiang2("成功触发“麻痹电网”\n",50);
jj0.fangyu=jj0.fangyu+500;
}
}
dijj00.HP=dijj00.HP-jj0.daji;
nl=nl+20;
}
}
if(pdgj==1)
{
if(dfpdfy==0)
{
manjiang("敌方使用了防打,我方射击成功\n");
if(pdcn==1)
{
x=rand()%3;
if(x==1)
{
manjiang2("成功触发“麻痹电网”\n",50);
jj0.fangyu=jj0.fangyu+500;
}
}
dijj00.HP=dijj00.HP-jj0.sheji;
nl=nl+20;
}
if(dfpdfy==1)
{
manjiang("敌方使用了防射,我方射击失败\n");
if(dijj00.fangyu<jj0.sheji)
dijj00.HP=dijj00.HP-(jj0.sheji-dijj00.fangyu) ;
nl=nl+10;
}
}
break;
}
if(dijj00.HP<0||dijj00.HP==0)
{
manjiang2("胜利\n",500);
manjiang("比赛次数加5\n");
bisaics=bisaics+5;
pdbs=999;
break;
}

puts("===============================================================================");
printf("敌方的状态:\n");
printf("血量:%d/%d\n",dijj00.HP,dftopHP);
cout<<"能量:"<<dfnl<<"/"<<"100\n";
printf("防御:%d\n",dijj00.fangyu);
printf("打击攻击:%d ",dijj00.daji);printf("射击攻击:%d\n",dijj00.sheji);
puts("===============================================================================");
// printf("要用那种攻击?\n\n\n 1:打击 2:射击 3:技能 4:终极技 0:退出比赛\n\n\n");
// puts("===============================================================================");

while(1)
{
puts("===============================================================================");
printf("你的状态:\n");
printf("血量:%d/%d\n",jj0.HP,topHP);
cout<<"能量:"<<nl<<"/"<<"100\n";
printf("防御:%d\n",jj0.fangyu);
printf("打击攻击:%d ",jj0.daji);printf("射击攻击:%d\n",jj0.sheji);
puts("===============================================================================");
printf("要用那种防御?\n\n\n 1:防打 2:防射 0:退出比赛\n\n\n");
puts("===============================================================================");
cin>>pdbs;
if(pdbs==0)
{
pdbs=999;
break;
}
if(pdbs==1)
{
pdfy=0;
pdtj=1;
}
if(pdbs==2)
{
pdfy=1;
pdtj=1;
}
if(pdbs!=0&&pdbs!=1&&pdbs!=2&&pdbs!=3&&pdbs!=4)
{
manjiang("输入错误,请重输\n");
pdtj=0;
}
if(pdtj==1)
{
break;
}
}
if(pdbs==999)
break;

pdbs=222;
while(1)
{
if(dfnl>=80&&dfnl<100)
pdbs==rand()%3;
if(pdbs==1)
{
if(nl>=80)
{
pdgj=2;
printf("\n%s",dijj00.name);
manjiang("使用了技能:");
printf("%s\n\n",dijj00.jinenming);
dfnl=dfnl-80;
pdtj=1;
pdbs=3;
break;
}
}
if(pdbs==0||pdbs==2)

{
if(nl>=100)
{
pdgj=3;
printf("\n%s",dijj00.name);
manjiang("使用了终极技:");
printf("%s\n\n",dijj00.zhongjijinenming);
dfnl=dfnl-100;
pdtj=1;
pdbs=4;
break;
}
}
if(dfnl>=100)
{
pdgj=3;
printf("\n%s",dijj00.name);
manjiang("使用了终极技:");
printf("%s\n\n",dijj00.zhongjijinenming);
dfnl-100;
pdtj=1;
pdbs=4;
break;
}
/*pdbs==rand()%4;
if(pdbs==0)
{
pdgj=0;
pdtj=1;
}
if(pdbs==1)
{
pdgj=0;
pdtj=1;
}*/
break;
}

while(1)//敌方攻击
{
x=rand()%2;
if(x==0)
dfpdgj=0;//打
if(x==1)
dfpdgj=1;
if(pdbs==3)
{
if(jj0.fangyu/2<dijj00.jinen)
jj0.HP=jj0.HP-(dijj00.jinen-(jj0.fangyu/2)) ;
break;
}
if(pdbs==4)
{
if(jj0.fangyu/2<dijj00.zhongjijinen)
jj0.HP=jj0.HP-(dijj00.zhongjijinen-(jj0.fangyu/2)) ;
break;
}

if(dfpdgj==0)
{
if(pdfy==0)
{
manjiang("我方使用了防打,敌方打击失败\n");
if(jj0.fangyu<dijj00.daji)
jj0.HP=jj0.HP-(dijj00.daji-jj0.fangyu) ;
dfnl=dfnl+10;
}
if(pdfy==1)
{
manjiang("我方使用了防射,敌方打击成功\n");
jj0.HP=jj0.HP-dijj00.daji;
dfnl=dfnl+20;
}
}
if(dfpdgj==1)
{
if(pdfy==0)
{
manjiang("我方使用了防打,敌方射击成功\n");
jj0.HP=jj0.HP-dijj00.sheji;
dfnl=dfnl+20;
}
if(pdfy==1)
{
manjiang("我方使用了防射,敌方射击失败\n");
if(jj0.fangyu<dijj00.sheji)
jj0.HP=jj0.HP-(dijj00.sheji-jj0.fangyu) ;
dfnl=dfnl+10;
}
}
break;
}

if(jj0.HP<0||jj0.HP==0)
{
manjiang2("失败\n",500);
pdbs=999;
break;
}

if(pdcn==3)
{
x=rand()%2;
if(x==1)
{
manjiang2("成功触发“全能恢复”\n",50);
nl=100;
}
}

if(pdcn==4)
{
if(jj0.HP<=1000)
{
manjiang2("成功触发“破釜沉舟”\n",50);
jj0.daji=jj0.daji+3000;
}
}

}
if(pdbs==999||pdbs==9999||pdbs==1000)
break;
}

if(pdbs==999||pdbs==1000)
{
pdbs=1001;
break;
}

topHP=jj0.HP;
nl=0;dfnl=0;
while(1)
{
pdbs=1001;
system("cls");
manjiang("比赛开始!\n\n");
manjiang("最终关\n\n");
x=rand()%3;
if(x==0)
{
dijj000=dijj888;
}
if(x==1)
{
dijj000=dijj999;
}
if(x==2)
{
dijj000=dijj101010;
}
dftopHP=dijj000.HP;
manjiang("你遇到了");
printf("%s\n",dijj000.name);
while(1)
{
while(1)
{
puts("===============================================================================");
printf("你的状态:\n");
printf("血量:%d/%d\n",jj0.HP,topHP);
cout<<"能量:"<<nl<<"/"<<"100\n";
printf("防御:%d\n",jj0.fangyu);
printf("打击攻击:%d ",jj0.daji);printf("射击攻击:%d\n",jj0.sheji);
puts("===============================================================================");
printf("要用那种攻击?\n\n\n 1:打击 2:射击 3:技能 4:终极技 0:退出比赛\n\n\n");
puts("===============================================================================");
cin>>pdbs;
if(pdbs==0)
{
pdbs=999;
break;
}
if(pdbs==1)
{
pdgj=0;
pdtj=1;
}
if(pdbs==2)
{
pdgj=1;
pdtj=1;
}
if(pdbs==3)
{
if(nl>=80)
{
pdgj=2;
printf("\n%s",jj0.name);
manjiang("使用了技能:");
printf("%s\n\n",jj0.jinenming);
nl=nl-80;
pdtj=1;
}
else
{
manjiang("您没有足够多的能量\n");
pdtj=0;
}
}
if(pdbs==4)
{
if(nl>=100)
{
pdgj=3;
printf("\n%s",jj0.name);
manjiang("使用了终极技:");
printf("%s\n\n",jj0.zhongjijinenming);
nl=nl-100;
pdtj=1;
}
else
{
manjiang("您没有足够多的能量\n");
pdtj=0;
}
}
if(pdbs!=0&&pdbs!=1&&pdbs!=2&&pdbs!=3&&pdbs!=4)
{
manjiang("输入错误,请重输\n");
pdtj=0;
}
if(pdtj==1)
{
break;
}
}

if(pdcn==5)
{
x=rand()%6;
if(x==2)
{
manjiang2("成功触发“腐能虫雾”\n",50);
jj0.HP=jj0.HP+1500;
dijj0.HP=dijj0.HP-1500;
}
}

if(pdbs==999)
break;

pdtj=100;

x=rand()%5;
if(pdcn==2)
{
if(x==1)
{
manjiang2("成功触发“爆炸燃烧”\n",50);
jj0.daji=jj0.daji+1000;
jj0.sheji=jj0.sheji+1000;
}
}
while(1)//我方攻击
{
x=rand()%2;
if(x==0)
dfpdfy=0;//防打
if(x==1)
dfpdfy=1;
if(pdbs==3)
{
if(dijj000.fangyu/2<jj0.jinen)
dijj000.HP=dijj000.HP-(jj0.jinen-(dijj000.fangyu/2)) ;
break;
}
if(pdbs==4)
{
if(dijj000.fangyu/2<jj0.zhongjijinen)
dijj000.HP=dijj000.HP-(jj0.zhongjijinen-(dijj000.fangyu/2)) ;
break;
}
if(pdgj==0)
{
if(dfpdfy==0)
{
manjiang("敌方使用了防打,我方打击失败\n");
if(dijj000.fangyu<jj0.daji)
dijj000.HP=dijj000.HP-(jj0.daji-dijj000.fangyu) ;
nl=nl+10;
}
if(dfpdfy==1)
{
manjiang("敌方使用了防射,我方打击成功\n");
if(pdcn==1)
{
x=rand()%3;
if(x==1)
{
manjiang2("成功触发“麻痹电网”\n",50);
jj0.fangyu=jj0.fangyu+500;
}
}
dijj000.HP=dijj000.HP-jj0.daji;
nl=nl+20;
}
}
if(pdgj==1)
{
if(dfpdfy==0)
{
manjiang("敌方使用了防打,我方射击成功\n");
if(pdcn==1)
{
x=rand()%3;
if(x==1)
{
manjiang2("成功触发“麻痹电网”\n",50);
jj0.fangyu=jj0.fangyu+500;
}
}
dijj000.HP=dijj000.HP-jj0.sheji;
nl=nl+20;
}
if(dfpdfy==1)
{
manjiang("敌方使用了防射,我方射击失败\n");
if(dijj000.fangyu<jj0.sheji)
dijj000.HP=dijj000.HP-(jj0.sheji-dijj000.fangyu) ;
nl=nl+10;
}
}
break;
}
if(dijj000.HP<0||dijj000.HP==0)
{
manjiang2("胜利\n",500);
manjiang("比赛次数加5\n");
system("cls");
manjiang("这一次锦标赛的冠军就是你,\n");
manjiang("历史将永远把你铭记,\n");
manjiang("这是你的时代,你的纪元\n");
pdbs=999;
break;
}

puts("===============================================================================");
printf("敌方的状态:\n");
printf("血量:%d/%d\n",dijj000.HP,dftopHP);
cout<<"能量:"<<dfnl<<"/"<<"100\n";
printf("防御:%d\n",dijj000.fangyu);
printf("打击攻击:%d ",dijj000.daji);printf("射击攻击:%d\n",dijj000.sheji);
puts("===============================================================================");
// printf("要用那种攻击?\n\n\n 1:打击 2:射击 3:技能 4:终极技 0:退出比赛\n\n\n");
// puts("===============================================================================");

while(1)
{
puts("===============================================================================");
printf("你的状态:\n");
printf("血量:%d/%d\n",jj0.HP,topHP);
cout<<"能量:"<<nl<<"/"<<"100\n";
printf("防御:%d\n",jj0.fangyu);
printf("打击攻击:%d ",jj0.daji);printf("射击攻击:%d\n",jj0.sheji);
puts("===============================================================================");
printf("要用那种防御?\n\n\n 1:防打 2:防射 0:退出比赛\n\n\n");
puts("===============================================================================");
cin>>pdbs;
if(pdbs==0)
{
pdbs=999;
break;
}
if(pdbs==1)
{
pdfy=0;
pdtj=1;
}
if(pdbs==2)
{
pdfy=1;
pdtj=1;
}
if(pdbs!=0&&pdbs!=1&&pdbs!=2&&pdbs!=3&&pdbs!=4)
{
manjiang("输入错误,请重输\n");
pdtj=0;
}
if(pdtj==1)
{
break;
}
}
if(pdbs==999)
break;

pdbs=222;
while(1)
{
if(dfnl>=80&&dfnl<100)
pdbs==rand()%3;
if(pdbs==1)
{
if(nl>=80)
{
pdgj=2;
printf("\n%s",dijj000.name);
manjiang("使用了技能:");
printf("%s\n\n",dijj000.jinenming);
dfnl=dfnl-80;
pdtj=1;
pdbs=3;
break;
}
}
if(pdbs==0||pdbs==2)

{
if(nl>=100)
{
pdgj=3;
printf("\n%s",dijj000.name);
manjiang("使用了终极技:");
printf("%s\n\n",dijj000.zhongjijinenming);
dfnl=dfnl-100;
pdtj=1;
pdbs=4;
break;
}
}
if(dfnl>=100)
{
pdgj=3;
printf("\n%s",dijj000.name);
manjiang("使用了终极技:");
printf("%s\n\n",dijj000.zhongjijinenming);
dfnl-100;
pdtj=1;
pdbs=4;
break;
}
/*pdbs==rand()%4;
if(pdbs==0)
{
pdgj=0;
pdtj=1;
}
if(pdbs==1)
{
pdgj=0;
pdtj=1;
}*/
break;
}

while(1)//敌方攻击
{
x=rand()%2;
if(x==0)
dfpdgj=0;//打
if(x==1)
dfpdgj=1;
if(pdbs==3)
{
if(jj0.fangyu/2<dijj000.jinen)
jj0.HP=jj0.HP-(dijj000.jinen-(jj0.fangyu/2)) ;
break;
}
if(pdbs==4)
{
if(jj0.fangyu/2<dijj000.zhongjijinen)
jj0.HP=jj0.HP-(dijj000.zhongjijinen-(jj0.fangyu/2)) ;
break;
}

if(dfpdgj==0)
{
if(pdfy==0)
{
manjiang("我方使用了防打,敌方打击失败\n");
if(jj0.fangyu<dijj000.daji)
jj0.HP=jj0.HP-(dijj000.daji-jj0.fangyu) ;
dfnl=dfnl+10;
}
if(pdfy==1)
{
manjiang("我方使用了防射,敌方打击成功\n");
jj0.HP=jj0.HP-dijj000.daji;
dfnl=dfnl+20;
}
}
if(dfpdgj==1)
{
if(pdfy==0)
{
manjiang("我方使用了防打,敌方射击成功\n");
jj0.HP=jj0.HP-dijj000.sheji;
dfnl=dfnl+20;
}
if(pdfy==1)
{
manjiang("我方使用了防射,敌方射击失败\n");
if(jj0.fangyu<dijj000.sheji)
jj0.HP=jj0.HP-(dijj000.sheji-jj0.fangyu) ;
dfnl=dfnl+10;
}
}
break;
}

if(jj0.HP<0||jj0.HP==0)
{
manjiang2("失败\n",500);
pdbs=999;
break;
}

if(pdcn==3)
{
x=rand()%2;
if(x==1)
{
manjiang2("成功触发“全能恢复”\n",50);
nl=100;
}
}

if(pdcn==4)
{
if(jj0.HP<=1000)
{
manjiang2("成功触发“破釜沉舟”\n",50);
jj0.daji=jj0.daji+3000;
}
}

}
if(pdbs==999||pdbs==9999||pdbs==1000)
break;
}
if(pdbs==999||pdbs==1000)
{
pdbs=1001;
break;
}

cout<<endl;
break;
}
}

if(pd2==2)
{
while(1)
{
system("cls");
cout<<"1:机甲 2:进化卡 3:超能卡 (其他任意键退出【数字!!!】)\n\n";
cin>>pd4;
if(pd4==1)
{
system("cls");
cout<<"我的机甲:\n\n";
if(sjj1>=1)
{
jj0=jj1;
printf("%s:\n",jj0.name);
printf("生命:%d\n",jj0.HP);
printf("打击:%d\n",jj0.daji);
printf("射击:%d\n",jj0.sheji);
printf("防御:%d\n",jj0.fangyu);
printf("技能:“%s”,攻击力:%d\n",jj0.jinenming,jj0.jinen);
printf("终极技:“%s”,攻击力:%d\n\n\n",jj0.zhongjijinenming,jj0.zhongjijinen);
}
if(sjj2>=1)
{
jj0=jj2;
printf("%s:\n",jj0.name);
printf("生命:%d\n",jj0.HP);
printf("打击:%d\n",jj0.daji);
printf("射击:%d\n",jj0.sheji);
printf("防御:%d\n",jj0.fangyu);
printf("技能:“%s”,攻击力:%d\n",jj0.jinenming,jj0.jinen);
printf("终极技:“%s”,攻击力:%d\n\n\n",jj0.zhongjijinenming,jj0.zhongjijinen);
}
if(sjj3>=1)
{
jj0=jj3;
printf("%s:\n",jj0.name);
printf("生命:%d\n",jj0.HP);
printf("打击:%d\n",jj0.daji);
printf("射击:%d\n",jj0.sheji);
printf("防御:%d\n",jj0.fangyu);
printf("技能:“%s”,攻击力:%d\n",jj0.jinenming,jj0.jinen);
printf("终极技:“%s”,攻击力:%d\n\n\n",jj0.zhongjijinenming,jj0.zhongjijinen);
}
if(sjj4>=1)
{
jj0=jj4;
printf("%s:\n",jj0.name);
printf("生命:%d\n",jj0.HP);
printf("打击:%d\n",jj0.daji);
printf("射击:%d\n",jj0.sheji);
printf("防御:%d\n",jj0.fangyu);
printf("技能:“%s”,攻击力:%d\n",jj0.jinenming,jj0.jinen);
printf("终极技:“%s”,攻击力:%d\n\n\n",jj0.zhongjijinenming,jj0.zhongjijinen);
}
if(sjj55>=1)
{
jj0=jj55;
printf("%s:\n",jj0.name);
printf("生命:%d\n",jj0.HP);
printf("打击:%d\n",jj0.daji);
printf("射击:%d\n",jj0.sheji);
printf("防御:%d\n",jj0.fangyu);
printf("技能:“%s”,攻击力:%d\n",jj0.jinenming,jj0.jinen);
printf("终极技:“%s”,攻击力:%d\n\n\n",jj0.zhongjijinenming,jj0.zhongjijinen);
}
if(sjj66>=1)
{
jj0=jj66;
printf("%s:\n",jj0.name);
printf("生命:%d\n",jj0.HP);
printf("打击:%d\n",jj0.daji);
printf("射击:%d\n",jj0.sheji);
printf("防御:%d\n",jj0.fangyu);
printf("技能:“%s”,攻击力:%d\n",jj0.jinenming,jj0.jinen);
printf("终极技:“%s”,攻击力:%d\n\n\n",jj0.zhongjijinenming,jj0.zhongjijinen);
}
if(sjj77>=1)
{
jj0=jj77;
printf("%s:\n",jj0.name);
printf("生命:%d\n",jj0.HP);
printf("打击:%d\n",jj0.daji);
printf("射击:%d\n",jj0.sheji);
printf("防御:%d\n",jj0.fangyu);
printf("技能:“%s”,攻击力:%d\n",jj0.jinenming,jj0.jinen);
printf("终极技:“%s”,攻击力:%d\n\n\n",jj0.zhongjijinenming,jj0.zhongjijinen);
}
if(sjj888>=1)
{
jj0=jj888;
printf("%s:\n",jj0.name);
printf("生命:%d\n",jj0.HP);
printf("打击:%d\n",jj0.daji);
printf("射击:%d\n",jj0.sheji);
printf("防御:%d\n",jj0.fangyu);
printf("技能:“%s”,攻击力:%d\n",jj0.jinenming,jj0.jinen);
printf("终极技:“%s”,攻击力:%d\n\n\n",jj0.zhongjijinenming,jj0.zhongjijinen);
}
if(sjj999>=1)
{
jj0=jj999;
printf("%s:\n",jj0.name);
printf("生命:%d\n",jj0.HP);
printf("打击:%d\n",jj0.daji);
printf("射击:%d\n",jj0.sheji);
printf("防御:%d\n",jj0.fangyu);
printf("技能:“%s”,攻击力:%d\n",jj0.jinenming,jj0.jinen);
printf("终极技:“%s”,攻击力:%d\n\n\n",jj0.zhongjijinenming,jj0.zhongjijinen);
}
if(sjj101010>=1)
{
jj0=jj101010;
printf("%s:\n",jj0.name);
printf("生命:%d\n",jj0.HP);
printf("打击:%d\n",jj0.daji);
printf("射击:%d\n",jj0.sheji);
printf("防御:%d\n",jj0.fangyu);
printf("技能:“%s”,攻击力:%d\n",jj0.jinenming,jj0.jinen);
printf("终极技:“%s”,攻击力:%d\n\n\n",jj0.zhongjijinenming,jj0.zhongjijinen);
}
cout<<"按任意键退出\n";
cin>>pd3;
system("cls");
}
if(pd4==2)
{
system("cls");
cout<<"我的进化卡:\n\n";
if(skp1>=1)
{
kp0=kp1;
printf("%s:\n",kp0.name);
printf("生命增加:%d\n",kp0.jiaHP);
printf("打击增加:%d\n",kp0.jiadaji);
printf("射击增加:%d\n",kp0.jiasheji);
printf("防御增加:%d\n\n\n",kp0.jiafangyu);
}
if(skp2>=1)
{
kp0=kp2;
printf("%s:\n",kp0.name);
printf("生命增加:%d\n",kp0.jiaHP);
printf("打击增加:%d\n",kp0.jiadaji);
printf("射击增加:%d\n",kp0.jiasheji);
printf("防御增加:%d\n\n\n",kp0.jiafangyu);
}
if(skp3>=1)
{
kp0=kp3;
printf("%s:\n",kp0.name);
printf("生命增加:%d\n",kp0.jiaHP);
printf("打击增加:%d\n",kp0.jiadaji);
printf("射击增加:%d\n",kp0.jiasheji);
printf("防御增加:%d\n\n\n",kp0.jiafangyu);
}
if(skp4>=1)
{
kp0=kp4;
printf("%s:\n",kp0.name);
printf("生命增加:%d\n",kp0.jiaHP);
printf("打击增加:%d\n",kp0.jiadaji);
printf("射击增加:%d\n",kp0.jiasheji);
printf("防御增加:%d\n\n\n",kp0.jiafangyu);
}
if(skp5>=1)
{
kp0=kp5;
printf("%s:\n",kp0.name);
printf("生命增加:%d\n",kp0.jiaHP);
printf("打击增加:%d\n",kp0.jiadaji);
printf("射击增加:%d\n",kp0.jiasheji);
printf("防御增加:%d\n\n\n",kp0.jiafangyu);
}
cout<<"按任意键退出\n";
cin>>pd3;
system("cls");
}
if(pd4==3)
{
system("cls");
cout<<"我的超能卡:\n\n";
if(scn1>=1)
{
cn0=cn1;
printf("%s:\n",cn0.name);
printf("效果:防御力增强500\n");
printf("触发条件:攻击成功后\n");
printf("触发几率:%d分之一\n\n\n",cn0.jilv);
}
if(scn2>=1)
{
cn0=cn2;
printf("%s:\n",cn0.name);
printf("效果:攻击额外增加1000伤害\n");
printf("触发条件:攻击时\n");
printf("触发几率:%d分之一\n\n\n",cn0.jilv);
}
if(scn3>=1)
{
cn0=cn3;
printf("%s:\n",cn0.name);
printf("效果:能量全满\n");
printf("触发条件:HP低于对方时\n");
printf("触发几率:%d分之一\n\n\n",cn0.jilv);
}
if(scn4>=1)
{
cn0=cn4;
printf("%s:\n",cn0.name);
printf("效果:打击攻击增强3000(一局一次)\n");
printf("触发条件:HP<=1000\n");
printf("触发几率:100%\n\n\n",cn0.jilv);
}
if(scn5>=1)
{
cn0=cn5;
printf("%s:\n",cn0.name);
printf("效果:吸收敌方1500点血\n");
printf("触发条件:攻击后\n");
printf("触发几率:%d分之一\n\n\n",cn0.jilv);
}
cout<<"按任意键退出\n";
cin>>pd3;
system("cls");
}
if(pd4!=1&&pd4!=2&&pd4!=3)
{
system("cls");
break;
}
}
}
if(pd2==3)
{
while(1)
{
system("cls");
cout<<"当比赛场数达到10场时,可消耗10场抽一张卡\n\n";
cout<<"当前场数:";
cout<<bisaics<<endl<<endl;
cout<<"是否抽卡?(Y抽奖,其他退出)\n";
while(1)
{
cin>>pd;
if(pd=='y'||pd=='Y')
{
if(bisaics>=10)
{
x=rand()%3;
if(x==1)
{
x=rand()%9;
if(x==1)
{
sjj2=1;
jj0=jj2;
manjiang("恭喜,抽中了:\n");
printf("%s\n\n",jj0);
x=-1;
}
if(x==2)
{
sjj3=1;
jj0=jj3;
manjiang("恭喜,抽中了:\n");
printf("%s\n\n",jj0);
x=-1;
}
if(x==3)
{
sjj4=1;
jj0=jj4;
manjiang("恭喜,抽中了:\n");
printf("%s\n\n",jj0);
x=-1;
}
if(x==0)
{
sjj55=1;
jj0=jj55;
manjiang("真幸运,抽中了:\n");
printf("%s\n\n",jj0);
x=-1;
}
if(x==5)
{
sjj66=1;
jj0=jj66;
manjiang("真幸运,抽中了:\n");
printf("%s\n\n",jj0);
x=-1;
}
if(x==6)
{
sjj77=1;
jj0=jj77;
manjiang("真幸运,抽中了:\n");
printf("%s\n\n",jj0);
x=-1;
}
if(x==4)
{
sjj888=1;
jj0=jj888;
manjiang("欧皇附体!抽中了:\n");
printf("%s\n\n",jj0);
x=-1;
}
if(x==8)
{
sjj999=1;
jj0=jj999;
manjiang("欧皇附体!抽中了:\n");
printf("%s\n\n",jj0);
x=-1;
}
if(x==7)
{
sjj101010=1;
jj0=jj101010;
manjiang("欧皇附体!抽中了:\n");
printf("%s\n\n",jj0);
x=-1;
}

}
if(x==2)
{
x=rand()%5;
if(x==1)
{
skp1=1;
kp0=kp1;
manjiang("恭喜,抽中了:\n");
printf("%s\n\n",kp0);
x=-1;
}
if(x==2)
{
skp2=1;
kp0=kp2;
manjiang("恭喜,抽中了:\n");
printf("%s\n\n",kp0);
x=-1;
}
if(x==3)
{
skp3=1;
kp0=kp3;
manjiang("恭喜,抽中了:\n");
printf("%s\n\n",kp0);
x=-1;
}

if(x==4)
{
skp4=1;
kp0=kp4;
manjiang("恭喜,抽中了:\n");
printf("%s\n\n",kp0);
x=-1;
}
if(x==0)
{
skp5=1;
kp0=kp5;
manjiang("恭喜,抽中了:\n");
printf("%s\n\n",kp0);
x=-1;
}
}
if(x==0)
{
x=rand()%5;
if(x==0)
{
scn1=1;
cn0=cn1;
manjiang("恭喜,抽中了:\n");
printf("%s\n\n",cn0);
x=-1;
}
if(x==1)
{
scn2=1;
cn0=cn2;
manjiang("恭喜,抽中了:\n");
printf("%s\n\n",cn0);
x=-1;
}

if(x==2)
{
scn3=1;
cn0=cn3;
manjiang("恭喜,抽中了:\n");
printf("%s\n\n",cn0);
x=-1;
}
if(x==3)
{
scn4=1;
cn0=cn4;
manjiang("恭喜,抽中了:\n");
printf("%s\n\n",cn0);
x=-1;
}
if(x==4)
{
scn5=1;
cn0=cn5;
manjiang("恭喜,抽中了:\n");
printf("%s\n\n",cn0);
x=-1;
}
}
bisaics=bisaics-10;
cout<<"当前场数:";
cout<<bisaics<<endl<<endl;
}
else
manjiang("场数不够(任意键退出)\n");
}
else
{
break;
}
}
system("cls");
break;
}
}
if(pd2==4)
{
while(1)
{
system("cls");
cout<<"说明书:\n\n";
cout<<"生命:敌或我HP为0时比赛结束,死亡后要从新开始\n\n";
cout<<"打击:向敌方打击,可被放打防御\n\n";
cout<<"射击:向敌方射击,可被放射防御\n\n";
cout<<"防御:防打或防射成功后,受到的伤害=攻击伤害-防御\n\n";
cout<<"先手:随机选择\n\n";
cout<<"进化卡:给予机甲本身加成\n\n";
cout<<"超能卡:当满足条件或随机几率触发\n\n";
cout<<"能量:上限100,攻击成功加20,防御成功加20,攻击失败加10,防御失败加10\n\n";
cout<<"技能:消耗80能量,敌方能使用50%的自身防御抵挡\n\n";
cout<<"终极技:消耗100能量,,敌方能使用50%的自身防御抵挡\n\n";
cout<<"胜利:夺得冠军后相当于打了十场比赛\n\n";
cout<<"存档:按“退出游戏(0)”自动保存\n\n\n\n";
cout<<"输入任意键返回主页面(数字!!!)\n";
cin>>pd2;
system("cls");
break;
}
}
if(pd2==0)
{
cundang(sjj1,sjj2,sjj3,sjj4,sjj55,sjj66,sjj77,sjj888,sjj999,sjj101010,skp1,skp2,skp3,skp4,skp5,scn1,scn2,scn3,scn4,scn5);
cundang2(bisaics);
cout<<"退出成功";
break;

}
if(pd2==3188)
{
sjj1=1,sjj2=0,sjj3=0,sjj4=0,sjj55=0,sjj66=0,sjj77=0,sjj888=0,sjj999=0,sjj101010=0;
skp1=0,skp2=0,skp3=0,skp4=0,skp5=0;
scn1=0,scn2=0,scn3=0,scn4=0,scn5=0;
bisaics=0;
cout<<"清除成功\n";
}
if(pd2!=1&&pd2!=2&&pd2!=3&&pd2!=4&&pd2!=0&&pd2!=3188)
{
manjiang2("输入错误,请重输\n",50);
}
}
cundang(sjj1,sjj2,sjj3,sjj4,sjj55,sjj66,sjj77,sjj888,sjj999,sjj101010,skp1,skp2,skp3,skp4,skp5,scn1,scn2,scn3,scn4,scn5);
cundang2(bisaics);
return 0;
}

void manjiang(char *p)
{
while(1)
{
if(*p!=0)
printf("%c",*p++);
else
break;
Sleep(100);
}
}
void manjiang2(char *p,int t)
{
while(1)
{
if(*p!=0)
printf("%c",*p++);
else
break;
Sleep(t);
}
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<string>
using namespace std;
typedef struct Frame
{
COORD position[2];
int flag;
}Frame;
void SetPos(COORD a)
{
HANDLE out=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(out, a);
}
void SetPos(int i, int j)
{
COORD pos={i, j};
SetPos(pos);
}
void HideCursor()
{
CONSOLE_CURSOR_INFO cursor_info = {1, 0};
SetConsoleCursorInfo(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), &cursor_info);
}

//把第y行,[x1, x2) 之间的坐标填充为 ch
void drawRow(int y, int x1, int x2, char ch)
{
SetPos(x1,y);
for(int i = 0; i <= (x2-x1); i++) cout<<ch;
}

//在a, b 纵坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawRow(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.Y == b.Y) drawRow(a.Y, a.X, b.X, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 01:无法填充行,因为两个坐标的纵坐标(x)不相等";
system("pause");
}
}

//把第x列,[y1, y2] 之间的坐标填充为 ch
void drawCol(int x, int y1, int y2, char ch)
{
int y=y1;
while(y!=y2+1) {
SetPos(x, y);
cout<<ch;
y++;
}
}

//在a, b 横坐标相同的前提下,把坐标 [a, b] 之间填充为 ch
void drawCol(COORD a, COORD b, char ch)
{
if(a.X == b.X) drawCol(a.X, a.Y, b.Y, ch);
else {
SetPos(0, 25);
cout<<"error code 02:无法填充列,因为两个坐标的横坐标(y)不相等";
system("pause");
}
}

//左上角坐标、右下角坐标、用row填充行、用col填充列
void drawFrame(COORD a, COORD b, char row, char col)
{
drawRow(a.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawRow(b.Y, a.X+1, b.X-1, row);
drawCol(a.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
drawCol(b.X, a.Y+1, b.Y-1, col);
}

void drawFrame(int x1, int y1, int x2, int y2, char row, char col)
{
COORD a={x1, y1};
COORD b={x2, y2};
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawFrame(Frame frame, char row, char col)
{
COORD a = frame.position[0];
COORD b = frame.position[1];
drawFrame(a, b, row, col);
}

void drawPlaying()
{
drawFrame(0, 0, 48, 24, '=', '|');// draw map frame;
drawFrame(49, 0, 79, 4, '-', '|');// draw output frame
drawFrame(49, 4, 79, 9, '-', '|');// draw score frame
drawFrame(49, 9, 79, 20, '-', '|');// draw operate frame
drawFrame(49, 20, 79, 24, '-', '|');// draw other message frame
SetPos(52, 6);
cout<<"得分:";
SetPos(52, 7);
cout<<"称号:";
SetPos(52,10);
cout<<"操作方式:";
SetPos(52,12);
cout<<" a,s,d,w 控制战机移动。";
SetPos(52,14);
cout<<" p 暂停游戏。";
SetPos(52,16);
cout<<" e 退出游戏。";
}

//在[a, b)之间产生一个随机整数
int random(int a, int b)
{
int c=(rand() % (a-b))+ a;
return c;
}

//在两个坐标包括的矩形框内随机产生一个坐标
COORD random(COORD a, COORD b)
{
int x=random(a.X, b.X);
int y=random(a.Y, b.Y);
COORD c={x, y};
return c;
}

bool judgeCoordInFrame(Frame frame, COORD spot)
{
if(spot.X>=frame.position[0].X)
if(spot.X<=frame.position[1].X)
if(spot.Y>=frame.position[0].Y)
if(spot.Y<=frame.position[0].Y)
return true;
return false;
}

void printCoord(COORD a)
{
cout <<"( "<<a.X<<" , "<<a.Y<<" )";
}

void printFrameCoord(Frame a)
{
printCoord(a.position[0]);
cout <<" - ";
printCoord(a.position[1]);
}

int drawMenu()
{
SetPos(30, 1);
cout<<"P l a n e W a r";
drawRow(3, 0, 79, '-');
drawRow(5, 0, 79, '-');
SetPos(28, 4);
cout<<"w 和 s 选择, k 确定";
SetPos(15, 11);
cout<<"1. 简单的敌人";
SetPos(15, 13);
cout<<"2. 冷酷的敌人";
drawRow(20, 0, 79, '-');
drawRow(22, 0, 79, '-');
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
int j=11;
cout<<">>";
while(1) {
if( _kbhit() ) {

char x=_getch();
switch (x) {
case 'w' : {

if( j == 13) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";
j = 11;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"      ";
SetPos(47, 11);
cout<<"简单的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"简单敌人有着较慢的移动速度。";
}
break;
}
case 's' : {

if( j == 11 ) {
SetPos(12, j);
cout<<" ";

j = 13;
SetPos(12, j);
cout<<">>";
SetPos(51, 13);
cout<<"       ";
SetPos(47, 11);
cout<<"冷酷的敌人:";
SetPos(51, 13);
cout<<"冷酷的敌人移动速度较快。";
}
break;
}
case 'k' : {

if (j == 8) return 1; else return 2;
}
}
}
}
}
/*================== the Game Class ==================*/

class Game
{
public:
COORD position[10];
COORD bullet[10];
Frame enemy[8];
int score;
int rank;
int rankf;
string title;
int flag_rank;

Game ();

//初始化所有
void initPlane();
void initBullet();
void initEnemy();

//初始化其中一个
//void initThisBullet( COORD );
//void initThisEnemy( Frame );

void planeMove(char);
void bulletMove();
void enemyMove();

//填充所有
void drawPlane();
void drawPlaneToNull();
void drawBullet();
void drawBulletToNull();
void drawEnemy();
void drawEnemyToNull();

//填充其中一个
void drawThisBulletToNull( COORD );
void drawThisEnemyToNull( Frame );

void Pause();
void Playing();
void judgePlane();
void judgeEnemy();

void Shoot();

void GameOver();
void printScore();
};

Game::Game()
{
initPlane();
initBullet();
initEnemy();
score = 0;
rank = 25;
rankf = 0;
flag_rank = 0;
}

void Game::initPlane()
{
COORD centren={39, 22};
position[0].X=position[5].X=position[7].X=position[9].X=centren.X;
position[1].X=centren.X-2;

position[2].X=position[6].X=centren.X-1;
position[3].X=position[8].X=centren.X+1;
position[4].X=centren.X+2;
for(int i=0; i<=4; i++)
position[i].Y=centren.Y;
for(int i=6; i<=8; i++)
position[i].Y=centren.Y+1;
position[5].Y=centren.Y-1;
position[9].Y=centren.Y-2;
}

void Game::drawPlane()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
if(i!=5)
cout<<"O";
else if(i==5)
cout<<"|";

}
}

void Game::drawPlaneToNull()
{
for(int i=0; i<9; i++)
{
SetPos(position[i]);
cout<<" ";
}

}

void Game::initBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
bullet[i].Y = 30;
}

void Game::drawBullet()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
SetPos(bullet[i]);
cout<<"^";

}
}
}

void Game::drawBulletToNull()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if( bullet[i].Y != 30 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
SetPos(pos);
cout<<" ";
}

}

void Game::initEnemy()
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 15};
for(int i=0; i<8; i++)
{
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}

void Game::drawEnemy()
{
for(int i=0; i<8; i++)
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], '-', '|');
}

void Game::drawEnemyToNull()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
drawFrame(enemy[i].position[0], enemy[i].position[1], ' ', ' ');
}

}

void Game::Pause()
{
SetPos(61,2);
cout<<" ";
SetPos(61,2);
cout<<"暂停中...";
char c=_getch();
while(c!='p')
c=_getch();
SetPos(61,2);
cout<<" ";
}

void Game::planeMove(char x)
{
if(x == 'a')
if(position[1].X != 1)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X -= 2;

if(x == 's')
if(position[7].Y != 23)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y += 1;

if(x == 'd')
if(position[4].X != 47)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].X += 2;

if(x == 'w')
if(position[5].Y != 3)
for(int i=0; i<=9; i++)
position[i].Y -= 1;
}

void Game::bulletMove()
{
for(int i=0; i<10; i++)
{
if( bullet[i].Y != 30)
{
bullet[i].Y -= 1;
if( bullet[i].Y == 1 )
{
COORD pos={bullet[i].X, bullet[i].Y+1};
drawThisBulletToNull( pos );
bullet[i].Y=30;
}

}
}
}

void Game::enemyMove()
{
for(int i=0; i<8; i++)
{
for(int j=0; j<2; j++)
enemy[i].position[j].Y++;

if(24 == enemy[i].position[1].Y)
{
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;
}
}
}

void Game::judgePlane()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j=0; j<9; j++)
if(judgeCoordInFrame(enemy[i], position[j]))
{
SetPos(62, 1);
cout<<"坠毁";
drawFrame(enemy[i], '+', '+');
Sleep(1000);
GameOver();
break;
}
}

void Game::drawThisBulletToNull( COORD c)
{
SetPos(c);
cout<<" ";
}

void Game::drawThisEnemyToNull( Frame f )
{
drawFrame(f, ' ', ' ');
}

void Game::judgeEnemy()
{
for(int i = 0; i < 8; i++)
for(int j = 0; j < 10; j++)
if( judgeCoordInFrame(enemy[i], bullet[j]) )
{
score += 5;
drawThisEnemyToNull( enemy[i] );
COORD a={1, 1};
COORD b={45, 3};
enemy[i].position[0] = random(a, b);
enemy[i].position[1].X = enemy[i].position[0].X + 3;
enemy[i].position[1].Y = enemy[i].position[0].Y + 2;

drawThisBulletToNull( bullet[j] );
bullet[j].Y = 30;
}
}

void Game::Shoot()
{
for(int i=0; i<10; i++)
if(bullet[i].Y == 30)
{
bullet[i].X = position[5].X;
bullet[i].Y = position[5].Y-1;
break;
}
}

void Game::printScore()
{
if(score == 120 && flag_rank == 0)
{
rank -= 3;
flag_rank = 1;
}

else if( score == 360 && flag_rank == 1)
{
rank -= 5;
flag_rank = 2;
}
else if( score == 480 && flag_rank == 2)
{
rank -= 5;
flag_rank = 3;
}
int x=rank/5;
SetPos(60, 6);
cout<<score;

if( rank!=rankf )
{
SetPos(60, 7);
if( x == 5)
title="初级飞行员";
else if( x == 4)
title="中级飞行员";
else if( x == 3)
title="高级飞行员";
else if( x == 2 )
title="王牌飞行员";
cout<<title;
}
rankf = rank;
}

void Game::Playing()
{
//HANDLE MFUN;
//MFUN= CreateThread(NULL, 0, MusicFun, NULL, 0, NULL);

drawEnemy();
drawPlane();

int flag_bullet = 0;
int flag_enemy = 0;

while(1)
{
Sleep(8);
if(_kbhit())
{
char x = _getch();
if ('a' == x || 's' == x || 'd' == x || 'w' == x)
{
drawPlaneToNull();
planeMove(x);
drawPlane();
judgePlane();
}

else if ('p' == x)
Pause();
else if( 'k' == x)
Shoot();
else if( 'e' == x)
{
//CloseHandle(MFUN);
GameOver();
break;
}

}
/* 处理子弹 */
if( 0 == flag_bullet )
{
bulletMove();
drawBulletToNull();
drawBullet();
judgeEnemy();
}

flag_bullet++;
if( 5 == flag_bullet )
flag_bullet = 0;

/* 处理敌人 */
if( 0 == flag_enemy )
{
drawEnemyToNull();
enemyMove();

drawEnemy();
judgePlane();
}
flag_enemy++;
if( flag_enemy >= rank )
flag_enemy = 0;

/* 输出得分 */
printScore();
}
}

void Game::GameOver()
{
system("cls");

COORD p1={28,9};
COORD p2={53,15};
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(36,12);
string str="Game Over!";
for(int i=0; i<str.size(); i++)
{
Sleep(80);
cout<<str[i];
}
Sleep(1000);
system("cls");
drawFrame(p1, p2, '=', '|');
SetPos(31, 11);
cout<<"击落敌机:"<<score/5<<" 架";
SetPos(31, 12);
cout<<"得 分:"<<score;
SetPos(31, 13);
cout<<"获得称号:"<<title;
SetPos(30, 16);
Sleep(1000);
cout<<"继续? 是(y)| 否(n)";
as:
char x=_getch();
if (x == 'n')
exit(0);
else if (x == 'y')
{
system("cls");
Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}
else goto as;
}

/*================== the main function ==================*/
int main()
{
//游戏准备
srand((int)time(0)); //随机种子
HideCursor(); //隐藏光标

Game game;
int a = drawMenu();
if(a == 2)
game.rank = 20;
system("cls");
drawPlaying();
game.Playing();
}