/ Vijos /

评测队列

过滤

重置
状态 题目 递交者 时间 内存 语言 递交时间
P1113 不高兴的津津 vyang 14ms 416.0 KiB C++ 2024-06-23 00:12:19
P1113 不高兴的津津 vyang 16ms 416.0 KiB C++ 2024-06-23 00:12:06
(自测) P1113 不高兴的津津 vyang 1ms 356.0 KiB C++ 2024-06-23 00:11:45
P1000 A+B Problem vyang 16ms 380.0 KiB C++ 2024-06-22 23:51:52
* 202112107张凌睿 15ms 2.73 MiB C++ 2024-06-22 20:31:52
* 202112107张凌睿 14ms 2.746 MiB C++ 2024-06-22 20:31:43
(自测) * 202112107张凌睿 3ms 2.621 MiB C++ 2024-06-22 20:31:34
(自测) * 202112107张凌睿 3ms 2.723 MiB C++ 2024-06-22 20:31:01
P1166 游戏群星闪耀时-9 jacky_hu 9ms 4.367 MiB PHP 2024-06-22 19:14:26
P1165 Alan Walker-2 jacky_hu 8ms 4.363 MiB PHP 2024-06-22 19:00:50
P1379 字符串的展开 timegrass 15ms 404.0 KiB C++ 2024-06-22 18:09:23
P1379 字符串的展开 timegrass 15ms 416.0 KiB C++ 2024-06-22 17:49:25
P1044 这是一道空题 CASCwty 8ms 4.316 MiB PHP 2024-06-22 16:30:33
P1044 这是一道空题 CASCwty 10ms 4.367 MiB PHP 2024-06-22 16:30:07
P1044 这是一道空题 CASCwty 9ms 4.387 MiB PHP 2024-06-22 16:29:24
P1006 there has wrong something shjysl 1ms 428.0 KiB C++ 2024-06-22 16:28:54
P1006 there has wrong something shjysl 1ms 360.0 KiB C++ 2024-06-22 16:28:27
P1008 不要做这道题 shjysl 1ms 364.0 KiB C++ 2024-06-22 16:26:08
P1008 不要做这道题 shjysl 1ms 332.0 KiB C++ 2024-06-22 16:25:40
P1008 不要做这道题 shjysl 0ms 0 Bytes C 2024-06-22 16:25:35
P1779 国王游戏 curry612 17ms 416.0 KiB C++ 2024-06-22 16:25:00
P1044 这是一道空题 shjysl 1ms 328.0 KiB C++ 2024-06-22 16:24:52
P1779 国王游戏 curry612 0ms 0 Bytes C++ 2024-06-22 16:21:22
P1779 国王游戏 curry612 0ms 0 Bytes C++ 2024-06-22 16:21:22
P1779 国王游戏 curry612 0ms 0 Bytes C++ 2024-06-22 16:21:21
P1779 国王游戏 curry612 0ms 0 Bytes C++ 2024-06-22 16:20:47
P1153 家鸡VS中士 2023gdsy119 8ms 4.41 MiB PHP 2024-06-22 16:07:16
P1153 家鸡VS中士 2023gdsy119 9ms 4.344 MiB PHP 2024-06-22 16:06:57
P1153 家鸡VS中士 2023gdsy119 0ms 0 Bytes C++ 2024-06-22 16:06:50
P1153 家鸡VS中士 2023gdsy119 9ms 4.316 MiB PHP 2024-06-22 16:06:12
P1153 家鸡VS中士 2023gdsy119 8ms 4.363 MiB PHP 2024-06-22 16:04:50
P1163 游戏群星闪耀时-7 jacky_hu 8ms 4.41 MiB PHP 2024-06-22 15:56:25
P1163 游戏群星闪耀时-7 jacky_hu 8ms 4.367 MiB PHP 2024-06-22 15:56:07
P1163 游戏群星闪耀时-7 jacky_hu 9ms 4.363 MiB PHP 2024-06-22 15:54:28
P1163 游戏群星闪耀时-7 jacky_hu 9ms 4.355 MiB PHP 2024-06-22 15:54:16
P1163 游戏群星闪耀时-7 2023gdsy009 9ms 4.312 MiB PHP 2024-06-22 15:50:28
伤心的蜜蜂 2023gdsy009 391ms 448.0 KiB C++ 2024-06-22 15:45:21
伤心的蜜蜂 2023gdsy009 16ms 416.0 KiB C++ 2024-06-22 15:43:57
伤心的蜜蜂 2023gdsy009 15ms 388.0 KiB C++ 2024-06-22 15:43:50
伤心的蜜蜂 2023gdsy009 14ms 404.0 KiB C++ 2024-06-22 15:43:45
伤心的蜜蜂 2023gdsy009 15ms 432.0 KiB C++ 2024-06-22 15:43:35
. 2023gdsy009 50ms 548.0 KiB C++ 2024-06-22 15:42:43
. 2023gdsy009 94ms 2.875 MiB Python 2024-06-22 15:42:11
Alan Walker-1 2023gdsy009 8ms 4.391 MiB PHP 2024-06-22 15:39:53
Alan Walker-1 2023gdsy009 9ms 4.367 MiB PHP 2024-06-22 15:39:47
Alan Walker-1 2023gdsy009 9ms 4.391 MiB PHP 2024-06-22 15:39:43
Alan Walker-1 2023gdsy009 9ms 4.375 MiB PHP 2024-06-22 15:35:48
Alan Walker-1 2023gdsy009 9ms 4.395 MiB PHP 2024-06-22 15:35:42
Alan Walker-1 2023gdsy009 8ms 4.344 MiB PHP 2024-06-22 15:35:32
Alan Walker-1 2023gdsy009 8ms 4.371 MiB PHP 2024-06-22 15:35:10