/ Vijos /

评测队列

过滤

重置
状态 题目 递交者 时间 内存 语言 递交时间
P1264 神秘的咒语 哎呦喂 35ms 312.0 KiB C++ 2019-11-18 00:17:44
P1264 神秘的咒语 哎呦喂 40ms 312.0 KiB C++ 2019-11-18 00:13:46
P1264 神秘的咒语 哎呦喂 41ms 264.0 KiB C++ 2019-11-18 00:11:07
P1264 神秘的咒语 哎呦喂 33ms 316.0 KiB C++ 2019-11-18 00:08:39
P1010 电机系新生C语言大赛1——孤数 cuixiang0130 92ms 228.0 KiB C 2019-11-18 00:00:54
因子个数 hjp20186489 3357ms 108.477 MiB C++ 2019-11-17 23:45:56
P1197 费解的开关 skyipeng 792ms 123.199 MiB C++ 2019-11-17 23:44:37
P1010 电机系新生C语言大赛1——孤数 cuixiang0130 84ms 212.0 KiB C 2019-11-17 23:41:12
P1011 电机系新生C语言大赛2——大佬小明的复习方法 wxhtxdy 0ms 0 Bytes Pascal 2019-11-17 23:30:38
P1250 最勇敢的机器人 celes 31ms 372.0 KiB C++ 2019-11-17 23:28:16
P1014 电机系新生C语言大赛5——快乐的小明 wxhtxdy 0ms 0 Bytes C++ 2019-11-17 23:27:20
P1250 最勇敢的机器人 celes 31ms 380.0 KiB C++ 2019-11-17 23:23:32
P1250 最勇敢的机器人 celes 39ms 4.086 MiB C++ 2019-11-17 23:18:27
P1250 最勇敢的机器人 celes 32ms 380.0 KiB C++ 2019-11-17 23:14:42
P1360 八数码问题 skyipeng ≥15269ms ≥122.145 MiB C++ 2019-11-17 22:56:41
P1360 八数码问题 skyipeng ≥16005ms ≥122.082 MiB C++ 2019-11-17 22:55:22
P1360 八数码问题 skyipeng 839ms 121.125 MiB C++ 2019-11-17 22:53:55
P1016 n进制膜拜法 CuteHamster 91ms 220.0 KiB C 2019-11-17 22:53:41
P1016 n进制膜拜法 CuteHamster 0ms 0 Bytes C 2019-11-17 22:52:37
P1360 八数码问题 skyipeng ≥16007ms ≥122.113 MiB C++ 2019-11-17 22:49:49
P1250 最勇敢的机器人 celes 457ms 4.125 MiB C++ 2019-11-17 22:41:55
P1197 费解的开关 skyipeng ≥7369ms ≥34.418 MiB C++ 2019-11-17 22:40:39
P1197 费解的开关 skyipeng ≥8021ms ≥37.879 MiB C++ 2019-11-17 22:35:10
P1139 小胖办证 Radiation 81ms 716.0 KiB C++ 2019-11-17 22:35:05
P1011 电机系新生C语言大赛2——大佬小明的复习方法 CuteHamster 0ms 0 Bytes C++ 2019-11-17 22:35:00
P1011 电机系新生C语言大赛2——大佬小明的复习方法 CuteHamster 0ms 0 Bytes C 2019-11-17 22:34:39
P1139 小胖办证 Radiation 38ms 720.0 KiB C++ 2019-11-17 22:33:52
P1139 小胖办证 Radiation 0ms 0 Bytes C++ 2019-11-17 22:33:42
P1139 小胖办证 Radiation 0ms 0 Bytes C++ 2019-11-17 22:33:17
P1197 费解的开关 skyipeng ≥9717ms ≥36.078 MiB C++ 2019-11-17 22:33:14
P1139 小胖办证 Radiation 0ms 0 Bytes C 2019-11-17 22:32:54
P1139 小胖办证 Radiation 38ms 716.0 KiB C++ 2019-11-17 22:31:37
P1010 电机系新生C语言大赛1——孤数 CuteHamster 126ms 304.0 KiB C 2019-11-17 22:17:27
P1009 冒泡排序 CuteHamster 20437ms 300.0 KiB C 2019-11-17 22:04:05
P1100 加分二叉树 lajiq 6ms 204.0 KiB C++ 2019-11-17 21:58:55
P1133 装箱问题 dongyu1018 6ms 212.0 KiB C++ 2019-11-17 21:08:41
P1133 装箱问题 dongyu1018 7ms 228.0 KiB C++ 2019-11-17 21:06:32
P1133 装箱问题 dongyu1018 0ms 0 Bytes Java 2019-11-17 21:06:25
P1133 装箱问题 dongyu1018 496ms 15.449 MiB Java 2019-11-17 21:03:17
P1133 装箱问题 dongyu1018 445ms 15.141 MiB Java 2019-11-17 21:02:54
P1133 装箱问题 dongyu1018 0ms 0 Bytes Java 2019-11-17 21:02:34
P1133 装箱问题 dongyu1018 463ms 15.184 MiB Java 2019-11-17 21:01:55
P1006 全排列问题(递归深度搜索) 叶芳 8ms 224.0 KiB C 2019-11-17 21:00:14
P1139 小胖办证 rero 85ms 4.43 MiB C++ 2019-11-17 20:48:34
P1121 马拦过河卒 lajiq 14ms 228.0 KiB C++ 2019-11-17 20:47:53
P1139 小胖办证 rero 137ms 4.594 MiB C++ 2019-11-17 20:47:26
P1159 岳麓山上打水 sangyufeiwan 338ms 384.0 KiB C++ 2019-11-17 20:40:26
P1159 岳麓山上打水 sangyufeiwan 13ms 340.0 KiB C++ 2019-11-17 20:40:04
P1159 岳麓山上打水 sangyufeiwan 13ms 356.0 KiB C++ 2019-11-17 20:39:37
P1159 岳麓山上打水 sangyufeiwan 323ms 384.0 KiB C++ 2019-11-17 20:39:02