/ Vijos /

评测队列

过滤

重置
状态 题目 递交者 时间 内存 语言 递交时间
* Yue_Zhang 16ms 412.0 KiB C++ 2023-09-26 10:59:22
* Yue_Zhang 21ms 412.0 KiB C++ 2023-09-26 10:59:01
* Yue_Zhang 4ms 284.0 KiB C++ 2023-09-26 10:58:04
* Yue_Zhang 15ms 412.0 KiB C++ 2023-09-26 10:55:36
(自测) * NGC2237 50ms 3.27 MiB Python 3 2023-09-26 10:55:18
P1754 质因数分解 jucy 43ms 412.0 KiB C++ 2023-09-26 10:50:06
* Yue_Zhang 20ms 412.0 KiB C++ 2023-09-26 10:44:59
A6-4 最大公约数专题:多个数的最大公约数 九日行 86ms 3.578 MiB Python 3 2023-09-26 10:40:49
(自测) * NGC2237 47ms 3.27 MiB Python 3 2023-09-26 10:39:57
(自测) * NGC2237 46ms 3.25 MiB Python 3 2023-09-26 10:39:50
(自测) * NGC2237 0ms 0 Bytes Python 3 2023-09-26 10:38:23
(自测) * NGC2237 46ms 3.25 MiB Python 3 2023-09-26 10:35:17
(自测) * NGC2237 46ms 3.359 MiB Python 3 2023-09-26 10:35:15
(自测) * NGC2237 46ms 3.27 MiB Python 3 2023-09-26 10:34:58
(自测) * NGC2237 19ms 3.219 MiB Python 3 2023-09-26 10:34:54
(自测) * NGC2237 46ms 3.27 MiB Python 3 2023-09-26 10:34:44
(自测) * NGC2237 47ms 3.27 MiB Python 3 2023-09-26 10:34:32
(自测) * NGC2237 47ms 3.25 MiB Python 3 2023-09-26 10:33:57
(自测) * NGC2237 49ms 3.27 MiB Python 3 2023-09-26 10:33:47
(自测) * NGC2237 48ms 3.27 MiB Python 3 2023-09-26 10:33:15
(自测) * NGC2237 0ms 0 Bytes Python 3 2023-09-26 10:32:06
(自测) * NGC2237 16ms 3.262 MiB Python 3 2023-09-26 10:31:48
P1754 质因数分解 jucy ≥1141ms ≥412.0 KiB C++ 2023-09-26 10:30:33
(自测) * NGC2237 48ms 3.332 MiB Python 3 2023-09-26 10:29:47
(自测) * NGC2237 46ms 3.32 MiB Python 3 2023-09-26 10:29:26
(自测) * NGC2237 47ms 3.273 MiB Python 3 2023-09-26 10:29:01
(自测) * NGC2237 48ms 3.301 MiB Python 3 2023-09-26 10:28:53
P1754 质因数分解 jucy ≥4326ms ≥412.0 KiB C++ 2023-09-26 10:28:19
(自测) * NGC2237 16ms 3.312 MiB Python 3 2023-09-26 10:28:01
(自测) * NGC2237 0ms 0 Bytes Python 3 2023-09-26 10:27:50
(自测) * NGC2237 48ms 3.27 MiB Python 3 2023-09-26 10:27:44
(自测) * NGC2237 48ms 3.27 MiB Python 3 2023-09-26 10:27:33
(自测) * NGC2237 47ms 3.301 MiB Python 3 2023-09-26 10:26:51
(自测) * NGC2237 47ms 3.273 MiB Python 3 2023-09-26 10:26:38
(自测) * NGC2237 46ms 3.27 MiB Python 3 2023-09-26 10:26:12
(自测) * NGC2237 46ms 3.25 MiB Python 3 2023-09-26 10:25:38
(自测) * NGC2237 47ms 3.27 MiB Python 3 2023-09-26 10:24:34
(自测) * NGC2237 49ms 3.277 MiB Python 3 2023-09-26 10:24:26
(自测) * NGC2237 50ms 3.277 MiB Python 3 2023-09-26 10:24:09
A4-1 回文数专题:数字之和 九日行 241ms 3.332 MiB Python 3 2023-09-26 10:23:00
(自测) * NGC2237 47ms 3.332 MiB Python 3 2023-09-26 10:22:11
(自测) * NGC2237 47ms 3.332 MiB Python 3 2023-09-26 10:21:38
(自测) * NGC2237 50ms 3.246 MiB Python 3 2023-09-26 10:21:07
P1754 质因数分解 jucy ≥4020ms ≥404.0 KiB C++ 2023-09-26 10:20:33
A6-3 最大公约数专题:多个分数的加法 九日行 340ms 3.863 MiB Python 3 2023-09-26 10:19:55
P1001 分形扩张 untitled76 656ms 32.484 MiB C++ 2023-09-26 10:19:06
P1080 xf1-3进制转换1 18403314706 22ms 412.0 KiB C++ 2023-09-26 10:11:01
P1080 xf1-3进制转换1 18403314706 20ms 332.0 KiB C++ 2023-09-26 10:11:00
P1080 xf1-3进制转换1 18403314706 18ms 412.0 KiB C++ 2023-09-26 10:10:54
P1080 xf1-3进制转换1 18403314706 21ms 412.0 KiB C++ 2023-09-26 10:10:49