/ Vijos /

用户

个人简介

我?

\(\color{red}\text{赵海鲲}\)

\(\color{skyblue}2019·4·23\)我 红名

\(\color{skyblue}\text{蒟蒻的}\) \(\color{red}\text{优秀}\) \(\color{skyblue}\text{团队}\)

图上是我在参加华杯赛冬令营(杭州营)中获得一等奖

宣传一下这场比赛

\(\color{green}ZHK's Blog\)

\(\color{green}\text{我}\) \(\color{orange}\text{真}\) \(\color{red}\text{的}\) \(\color{purple}\text{是}\) \(\color{blue}\text{很}\) \(\color{yellow}\text{菜}\) \(\color{deeppink}\text{的}\) \(\color{white}\text{蒟蒻}\)


若我少年者,前程浩浩,后顾茫茫,中国而为牛、为马、为奴、为隶,则烹脔鞭箠之惨酷,惟我少年当之;中国如称霸宇内,主盟地球,则指挥顾盼之尊荣,惟我少年享之,于彼气息奄奄,与鬼为邻者,何与焉?彼而漠然置之,犹可言也;我而漠然置之,不可言也。使举国之少年而果为少年也,则吾中国为未来之国,其进步未可量也;使举国之少年而亦为老大也,则吾中国为过去之国,其澌亡可翘足而待也。故今日之责任,不在他人,而全在我少年。

少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲则国胜于欧洲,少年雄于地球则国雄于地球。红日初升,其道大光;河出伏流,一泻汪洋。潜龙腾渊,鳞爪飞扬;乳虎啸谷,百兽震惶。鹰隼试翼,风尘吸张;奇花初胎,矞矞皇皇。干将发硎,有作其芒。天戴其苍,地履其黄。纵有千古,横有八荒。前途似海,来日方长。美哉我少年中国,与天不老;壮哉我中国少年,与国无疆!

座右铭:

没有白刷的题,一切努力都将得到回报!


浪花掏尽英雄


AC不了泪如雨,风雪之时悄然落下。


直面现实泪洒人间,轻轻转去征程何日再相聚。

色彩斑斓的编译结果
色彩斑斓的编译结果

多么美妙!

目标:

第1阶段:能在常州市的编程比赛中取得好成绩

第2阶段:能在江苏省的编程比赛中取得好成绩

我的主题

第一

第二