题解

85 条题解

 • 0
  @ 2020-03-09 01:02:21

  f(x)=sqrt((x+a)^2+b)+sqrt((x+c)^2+d)
  f'(x)=(x+a)/sqrt((x+a)^2+b)+(x+c)/sqrt((x+c)^2+d)
  f'(x)=0
  <=>(x+a)/sqrt((x+a)^2+b)+(x+c)/sqrt((x+c)^2+d)=0
  <=>(x+a)/sqrt((x+a)^2+b)=-(x+c)/sqrt((x+c)^2+d)
  <=>(x+a)/(x+c)=-sqrt((x+a)^2+b)/sqrt((x+c)^2+d) (*)
  =>(x+a)^2/(x+c)^2=((x+a)^2+b)/((x+c)^2+d)
  <=>(x+a)^2*(x+c)^2+d*(x+a)^2=(x+c)^2*(x+a)^2+b*(x+c)^2
  <=>(x+a)^2/(x+c)^2=b/d
  <= (x+a)/(x+c)=-sqrt(b/d) (*):((x+a)/(x+c)<0)
  <=>(1+sqrt(b/d))x=-a-sqrt(b/d)c
  <=>x=-(a+sqrt(b/d)c)/(1+sqrt(b/d))

 • 0
  @ 2016-11-30 16:50:44
  评测结果
  编译成功
  
  测试数据 #0: Accepted, time = 0 ms, mem = 508 KiB, score = 10
  测试数据 #1: Accepted, time = 0 ms, mem = 508 KiB, score = 10
  测试数据 #2: Accepted, time = 0 ms, mem = 508 KiB, score = 10
  测试数据 #3: Accepted, time = 0 ms, mem = 512 KiB, score = 10
  测试数据 #4: Accepted, time = 0 ms, mem = 504 KiB, score = 10
  测试数据 #5: Accepted, time = 0 ms, mem = 508 KiB, score = 10
  测试数据 #6: Accepted, time = 0 ms, mem = 508 KiB, score = 10
  测试数据 #7: Accepted, time = 0 ms, mem = 508 KiB, score = 10
  测试数据 #8: Accepted, time = 0 ms, mem = 512 KiB, score = 10
  测试数据 #9: Accepted, time = 0 ms, mem = 508 KiB, score = 10
  Accepted, time = 0 ms, mem = 512 KiB, score = 100
  代码
  #include <cstdio>
  #include <cmath>
  int a,b,c,d;
  int main() {
    scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d);
    printf("%.3f",sqrt(((-(sqrt(b)*c+sqrt(d)*a)/(sqrt(b)+sqrt(d)))+a)*((-(sqrt(b)*c+sqrt(d)*a)/(sqrt(b)+sqrt(d)))+a)+b)+sqrt(((-(sqrt(b)*c+sqrt(d)*a)/(sqrt(b)+sqrt(d)))+c)*((-(sqrt(b)*c+sqrt(d)*a)/(sqrt(b)+sqrt(d)))+c)+d));
    return 0;
  }
  
 • 0
  @ 2009-06-07 21:15:02

  数学题。刚把函数微分,突然发现是个简单的几何构造...

 • 0
  @ 2009-05-26 22:52:21

  编译通过...

  ├ 测试数据 01:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 02:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 03:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 04:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 05:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 06:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 07:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 08:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 09:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 10:答案正确... 0ms

  ---|---|---|---|---|---|---|---|-

  Accepted 有效得分:100 有效耗时:0ms

  水题竟然浪费了我4次 汗~~

 • 0
  @ 2009-05-23 04:48:54

  编译通过...

  ├ 测试数据 01:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 02:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 03:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 04:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 05:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 06:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 07:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 08:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 09:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 10:答案正确... 0ms

  ---|---|---|---|---|---|---|---|-

  Accepted 有效得分:100 有效耗时:0ms

  #include

  #include

  #define DIST(x1,y1,x2,y2) sqrt(((x1)-(x2))*((x1)-(x2))+((y1)-(y2))*((y1)-(y2)))

  int main()

  {

  int a,b,c,d;

  scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d);

  printf("%.3lf\n",DIST(0-a,sqrt((double)b),0-c,0-sqrt((double)d)));

  return 0;

  }

 • 0
  @ 2009-03-24 18:59:50

  f(x)最小值等于坐标中(-a,sqrt(b))到(-c,-sqrt(d))的距离,在坐标上画一下就知道了……

 • 0
  @ 2009-01-24 20:56:40

  ├ 测试数据 01:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 02:答案正确... 759ms

  ├ 测试数据 03:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 04:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 05:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 06:答案正确... 306ms

  ├ 测试数据 07:答案正确... 822ms

  ├ 测试数据 08:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 09:答案正确... 291ms

  ├ 测试数据 10:答案正确... 56ms

  枚举的结果 : 庆祝 40T

 • 0
  @ 2008-12-07 16:08:18

  编译通过...

  ├ 测试数据 01:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 02:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 03:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 04:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 05:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 06:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 07:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 08:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 09:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 10:答案正确... 0ms

  ---|---|---|---|---|---|---|---|-

  Accepted 有效得分:100 有效耗时:0ms

  program p1433;

  var

  a,b,c,d:extended;

  begin

  readln(a,b,c,d);

  writeln((sqrt(sqr(sqrt(b)+sqrt(d))+sqr(a-c))):0:3);

  end.

 • 0
  @ 2008-11-13 17:17:22

  ..................................................................

 • 0
  @ 2008-11-07 20:35:37

  水,太水了,真是受不了啊~~~~~~~

 • 0
  @ 2008-11-05 17:14:45

  #include

  #include

  #define DIST(x1,y1,x2,y2) sqrt(((x1)-(x2))*((x1)-(x2))+((y1)-(y2))*((y1)-(y2)))

  long a,b,c,d;

  int main()

  {

  scanf("%ld%ld%ld%ld",&a,&b,&c,&d);

  printf("%.3lf\n",DIST(0-a,sqrt((double)b),0-c,0-sqrt((double)d)));

  return 0;

  }

 • 0
  @ 2008-11-05 09:51:59

  编译通过...

  ├ 测试数据 01:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 02:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 03:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 04:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 05:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 06:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 07:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 08:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 09:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 10:答案正确... 0ms

  ---|---|---|---|---|---|---|---|-

  Accepted 有效得分:100 有效耗时:0ms

  方法一 求导

  方法二 三角代换

  方法三 契比雪夫不等式

  方法四 加权换元

  ……

  总之得到 x=(-1) * ( sqrt(d/b)*a +c ) / (1+sqrt(d/b)) 即可

  代入函数

  要么直接计算,

 • 0
  @ 2008-11-05 09:37:38

  编译通过...

  ├ 测试数据 01:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 02:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 03:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 04:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 05:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 06:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 07:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 08:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 09:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 10:答案正确... 0ms

  ---|---|---|---|---|---|---|---|-

  Accepted 有效得分:100 有效耗时:0ms

  数学问题 简单....

 • 0
  @ 2008-11-03 00:11:37

  编译通过...

  ├ 测试数据 01:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 02:答案正确... 306ms

  ├ 测试数据 03:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 04:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 05:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 06:答案正确... 72ms

  ├ 测试数据 07:答案正确... 118ms

  ├ 测试数据 08:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 09:答案正确... 72ms

  ├ 测试数据 10:答案正确... 0ms

  我居然。。。。。。枚举了。。。。。。

  大牛们尽情的BS我吧。。。。。。

 • 0
  @ 2008-11-01 22:00:50

  program p1433;

  var

  a,b,c,d:extended;

  begin

  readln(a,b,c,d);

  writeln(sqrt(sqr(a-c)+sqr(sqrt(b)+sqrt(d))):0:3);

  end.

  只要学了数学的都知道......

  反推一下就可以了

 • 0
  @ 2008-10-27 20:45:50

  求导也很简单

 • 0
  @ 2008-10-16 16:22:06

  吐血,,那,,那那,,,那是完全平方数!!?!!?

 • 0
  @ 2008-10-15 18:17:18

  编译通过...

  ├ 测试数据 01:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 02:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 03:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 04:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 05:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 06:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 07:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 08:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 09:答案正确... 0ms

  ├ 测试数据 10:答案正确... 0ms

  ---|---|---|---|---|---|---|---|-

  Accepted 有效得分:100 有效耗时:0ms

  水题难度2??

 • 0
  @ 2008-10-10 20:49:32

  我的AC率啊,做这题时第一遍把带 while(1); 的交上去了- -

信息

ID
1433
难度
1
分类
计算几何 | 其他 | 数学其他 | 三分查找 点击显示
标签
递交数
1033
已通过
683
通过率
66%
被复制
5
上传者