/ Vijos / 题库 /

迎春舞会之数字舞蹈

迎春舞会之数字舞蹈

背景

HNSDFZ的同学们为了庆祝春节,准备排练一场舞会。

描述

在越来越讲究合作的时代,人们注意的更多的不是个人物的舞姿,而是集体的排列。

为了配合每年的倒计时,同学们决定排出——“数字舞蹈”。顾名思义就是所有人一起排成若干个数字 -___-|||| 更为创新的是,每个人都是趴在地上,保证横竖。

现在给出数字及其要求摆出的大小,请你编程,模拟同学们的优美姿态。

格式

输入格式

第一行为k。k表示要摆出数字的大小。

第二行为全部由数字组成的字符串,即要摆出的几个数字。

输出格式

按题目要求输出。

样例1

样例输入1

2
1234567890

样例输出1

   --  --    --  --  --  --  --  -- 
  |  |  | | | |  |    | | | | | | |
  |  |  | | | |  |    | | | | | | |
   --  --  --  --  --    --  --   
  | |    |  |  | | |  | | |  | | |
  | |    |  |  | | |  | | |  | | |
   --  --    --  --    --  --  -- 

限制

各个测试点1s

提示

每个数字之前有1个空格,所有数字全部对齐。

k<=30,s的长度不超过255
建议大家直接输出,不要保存。

如果对于大小和k有疑问,这里是当k=3时对于上述样例输入的标准输出,自行理解。

    ---  ---     ---  ---  ---  ---  ---  --- 
  |   |   | |  | |   |     | |  | |  | |  |
  |   |   | |  | |   |     | |  | |  | |  |
  |   |   | |  | |   |     | |  | |  | |  |
    ---  ---  ---  ---  ---     ---  ---    
  | |     |   |   | |  |   | |  |   | |  |
  | |     |   |   | |  |   | |  |   | |  |
  | |     |   |   | |  |   | |  |   | |  |
    ---  ---     ---  ---     ---  ---  --- 

信息

ID
1064
难度
4
分类
字符串 点击显示
标签
递交数
1832
已通过
784
通过率
43%
被复制
2
上传者

相关

在下列训练计划中:

RP++分类题库

在下列比赛中:

Vijos 第2次月赛 - 迎春舞会