/ Vijos / 题库 /

小菜的数码验证

小菜的数码验证

描述

小菜最近在学数的数字数字特征,因此他打算编程来研究一下这个问题.
他的问题很简单,输入一个数N(1000<N<10^100),判断是否能分别被2、3、4、8整除,同时判断它是否有可能(注意只是有可能)
是完全平方数,依次输出1和0来表示能或不能.

格式

输入格式

一个自然数N(1000<N<10^100)

输出格式

5个数,1或者0分别表示能和不能

样例1

样例输入1

10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

样例输出1

1
0
1
1
1

限制

各个测试点1s

信息

ID
1490
难度
3
分类
数论 点击显示
标签
(无)
递交数
1125
已通过
583
通过率
52%
被复制
2
上传者

相关

在下列训练计划中:

RP++分类题库