/ Vijos / 讨论 / Vijos /

请大家评评理

Rt,HappyCode这只猴子在看到完我揭穿他的帖子后耍猴疯,心虚了,把我在乐编上禁言了,给你们看看这个公告:

说明

对,我的确发了帖子,但我说的有半点错误吗?我发的帖子跟Vijos上的帖子是完全一样的。

再说,这个HappyCode已经被cz盯上了(详见cz犇犇),这只猴子的猴猴出题组(team38434)新建了公开赛,里面的LaTeX盗用了洛谷2月月赛的LaTeX,并且打上HappyCode的水印,他怕我在洛谷上怼他还把我拉黑了,请大家评评理,到底谁是对的?我今天还真就跟这猴子杠上了。

6 条评论

 • @ 2022-12-28 12:21:11

  \(2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2^{2}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}\)

 • @ 2022-07-27 08:39:35

  啥?好懵……

 • @ 2022-07-24 06:57:36

  OC tql

 • @ 2022-02-11 14:37:26

  然而我没关注你

 • @ 2022-02-11 14:37:17

  我只是开了仅我关注的人才能私信

 • @ 2022-02-11 14:37:04

  我没拉黑你

 • 1