/ FtOJ / 讨论 / 团队 /

「2020.6.24 更新」题目难度更新

FtOJ 题目难度规定如下:

 • 远远低于普及难度,\(1\)
 • 略低于普及难度,\(2\)
 • 普及难度,\(3\)
 • 略高于普及难度,\(4\)
 • 略低于提高难度,\(5\)
 • 提高难度,\(6\)
 • 略高于提高难度,\(7\)
 • 略低于省选难度,\(8\)
 • 省选难度,\(9\)
 • 比省选难,上不封顶,\(10\)

2 条评论

 • 1